settings_accessibility
T T T
Veličina fonta
custom_typography Disleksija font width Veći razmak link Označi poveznice
contrast Kontrast visibility_off Invert invert_colors Crno/bijelo

Stažiranje magistara farmacije

Pripravnički staž jest rad pod nadzorom kojim se zdravstveni radnik osposobljava za samostalan rad.

Pripravnički staž obavlja se prema propisanom programu. Programom se utvrđuje raspored i trajanje rada u pojedinim stručnim jedinicama. Programom se utvrđuju stručni poslovi kojima se pripravnici osposobljavaju za samostalan rad. Pripravnički staž za zdravstvene radnike traje godinu dana.

Zdravstveni radnici koji su završili obrazovanje prema integriranom curriculumu ne obavljaju pripravnički staž niti polažu stručni ispit.

Plan i program pripravničkog staža magistara farmacije*

*(iz Pravilnika o izmjeni pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih djelatnika NN 130/99)

Magistar farmacije provodi pripravnički staž u ljekarni.

Nakon uvodnog dijela pripravnički staž obuhvaća sljedeće stručne cjeline (4):
 1. Izrada magistralnih pripravaka i izdavanje lijekova - 9,5 mjeseci
 2. Izrada galenskih pripravaka - 1 mjesec
 3. Ispitivanje kakvoće lijekova - 1 mjesec
 4. Izrada magistralnih i galenskih pripravaka i izrađivanje lijekova u bolničkoj ljekarni - 15 dana

Detaljan plan pripravničkog staža možete pronaći u prilogu.

Magistar farmacije - mentor i ljekarna moraju prilikom provođenja pripravničkog staža u ljekarni ispunjavati uvjete opisane Odlukom o uvjetima koje mora ispunjavati mentor i ljekarna u kojoj se provodi pripravnički staž magistra farmacije.
 

Prijava za polaganje stručnog ispita

Prijava za polaganje stručnog ispita podnosi se ministarstvu putem zdravstvene ustanove ili trgovačkog društva koje obavlja zdravstvenu djelatnost koje je pripravnika primilo na pripravnički staž ili osobno uz predočenje sljedećih dokumenata:
 • ovjerene preslike diplome ili svjedodžbe o završnom ispitu,
 • ovjerene preslike domovnice,
 • uredno ispunjene i ovjerene pripravničke knjižice,
 • potvrdu ravnatelja zdravstvene ustanove, uprave trgovačkog društva koje obavlja zdravstvenu djelatnost ili nositelja privatne prakse, odnosno odgovorne osobe te
 • zamolbe pripravnika.
Državljani trećih država podnose prijavu za polaganje stručnog ispita ministarstvu uz predočenje sljedećih dokumenata:
 • dokaz o formalnoj osposobljenosti,
 • rješenje o priznavanju stručne kvalifikacije, izdano u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, ako je kandidat studij završio izvan Republike Hrvatske ili svjedodžbu o završnom ispitu, odnosno rješenje o priznavanju stručne kvalifikacije izdano u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija ako je kandidat obrazovanje stekao izvan Republike Hrvatske,
 • dokaz o državljanstvu,
 • dokaz o obavljenom pripravničkom stažu i dokaz o radnom iskustvu ako postoji,
 • zamolbe kandidata.

Prijava se može podnijeti ministarstvu najranije 30 dana prije isteka pripravničkog staža, a najkasnije 6 mjeseci nakon završenog pripravničkog staža. 

Sadržaj stručnog ispita

Stručni ispit za zdravstvene radnike sastoji se od stručnog i općeg dijela. Stručni i opći dio stručnog ispita polažu se usmeno.

Opći dio stručnog ispita obuhvaća pravne ispitne predmete:
 1. Ustavno uređenje Republike Hrvatske,
 2. Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju,
 3. Radni odnosi i mirovinsko osiguranje.

Ispitni predmeti stručnog dijela stručnog ispita za magistre farmacije po zdravstvenim usmjerenjima jesu:
 1. Izdavanje lijekova, medicinskih proizvoda, izrada magistralnih i galenskih pripravaka,
 2. Kontrola tvari i lijekova,
 3. Farmakoterapija.

Ako pripravnik, odnosno kandidat nije položio stručni ispit, ponovno može izaći na stručni ispit najranije po isteku roka od 15 dana od dana polaganja stručnog ispita. Troškove ponovnog polaganja snosi pripravnik, odnosno kandidat.
Pripravnik, odnosno kandidat koji na stručnom ispitu nije položio jedan ili dva ispitna predmeta može uz podnošenje zamolbe polagati popravni ispit iz nepoloženih predmeta najranije po isteku roka od 15 dana, a najkasnije u roku 6 mjeseci od dana polaganja ispita.
Ako pripravnik, odnosno kandidat u roku iz stavka 1. ovoga članka ne izađe na popravni ispit, polaže ponovno cijeli stručni ispit. Pripravnik, odnosno kandidat koji nije položio najmanje tri predmeta, kao i pripravnik, odnosno kandidat koji nije položio popravni ispit može ponoviti cijeli ispit po isteku roka od 3 mjeseca.

Molimo da se za sve detalje u vezi polaganja ispita obratite Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske.

Stručno osposobljavanje magistara farmacije

Više informacija o stručnom osposobljavanju magistara farmacije možete pronaći ovdje.