T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Kandidat za zastupnika može biti svaki član Komore (sukladno članku 7. Statuta) čija je kandidatura potkrijepljena s 10 potpisa članova Komore.

Glavna skupština je najviše tijelo Komore koje obavlja sljedeće poslove:

 • donosi Statut dvotrećinskom većinom ukupnog broja glasova članova Glavne skupštine uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo,
 • donosi Kodeks ljekarničke etike i deontologije,
 • donosi Poslovnik o radu Glavne skupštine,
 • donosi Pravilnik o izboru i opozivu članova tijela Komore,
 • donosi program rada Komore,
 • donosi financijski plan,
 • usvaja zaključni račun,
 • odlučuje o visini upisnine, članarine i visini naknade za rad članovima za rad u Komori,
 • bira i razrješuje Predsjednika i zamjenika Predsjednika Komore,
 • imenuje i razrješuje članove Vijeća Komore na prijedlog Područnog vijeća,
 • imenuje i razrješuje predsjednika i članove Nadzornog odbora,
 • imenuje i razrješuje člana Izvršnog odbora,
 • imenuje i razrješuje predsjednika i članove Komisije za žalbe,
 • raspravlja i donosi zaključke, preporuke i rezolucije o svim stručnim i strukovnim pitanjima,
 • raspravlja i odlučuje o izvješćima o radu svih tijela Komore,
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Komore.

Zastupnici Glavne skupštine 2019-2023:

 1. Martina Baštinac Barlović
 2. Maja Biškić
 3. Ana  Marija Caktaš
 4. Maša Čop
 5. Petra Filipović Radošević
 6. Mirela Ganza
 7. Emilija Horvat
 8. Nura Ismailovski
 9. Nadica Jambrek
 10. Darija Jelić
 11. Željka Jug
 12. Ana Kadvanj
 13. Danijela Kondža
 14. Miroslav Kota
 15. Marija Lepan
 16. Mario Maduna
 17. Vlatko Majorinc
 18. Marina Marušić Fojs
 19. Ivan Pepić
 20. Goran Perković
 21. Maja Pogačić Makek
 22. Jakov Jaki Radošević
 23. Maja Radulović
 24. Kamilo Rudeš
 25. Miranda Sertić
 26. Darko Takač
 27. Petra Turčić
 28. Maja Vugrinec
 29. Anita Zlatarević
 30. Maja Glamuzina
 31. Ana Junković
 32. Branka Šurina
 33. Olgica Velkovski Škopić
 34. Ana Jambreković Potočki
 35. Vedrana Puclin
 36. Sven Pavlić
 37. Krešo Dubravčić
 38. Darija Herak
 39. Maja Beser
 40. Biserka Herenčić
 41. Tanja Vrućina-Klarić
 42. Dejan Kraljić
 43. Dina Mesarek
 44. Krunoslav Jandragić
 45. Matija Polgar
 46. Nataša Hmelina
 47. Maja Ivačić
 48. Željko Güttler
 49. Šandor Horvat
 50. Jelena Kurtović
 51. Branimir Marinović
 52. Lada Škoko-Vukušić
 53. Ružica Merčep
 54. Renata Mladinović
 55. Jasenka Plantak-Kotur
 56. Ivana Borovčak-Prša
 57. Dijana Dragičević
 58. Ana-Marija Đukić
 59. Lea Juretić
 60. Nina Šavko Keser
 61. Ljiljana Ćus
 62. Mirjana Juričić
 63. Nataša Katić
 64. Nathalie Ramljak
 65. Antonija Banić
 66. Paola Colnago
 67. Jelena Jelaska
 68. Ivan Kontrec
 69. Tihomir Pandurić
 70. Ljubica Pavela
 71. Tina Perić
 72. Ana Petrić
 73. Antonija Utrobičić
 74. Lovre Zekan
 75. Nera Arbanas
 76. Majda Jurković
 77. Biljana Ninčević
 78. Karmen Baranić
 79. Domagoj Krešić
 80. Ivana Antunica Povrženić