Pripravnički staž

Pripravnički staž jest rad pod nadzorom kojim se zdravstveni radnik osposobljava za samostalan rad. Pripravnički staž obavlja se prema propisanom programu. Programom se utvrđuje raspored i trajanje rada u pojedinim stručnim jedinicama. Programom se utvrđuju stručni poslovi kojima se pripravnici osposobljavaju za samostalan rad. Pripravnički staž za zdravstvene radnike traje godinu dana.

Zdravstveni radnici koji su završili obrazovanje prema integriranom curriculumu ne obavljaju pripravnički staž niti polažu stručni ispit.

Prijava za polaganje stručnog ispita

Prijava za polaganje stručnog ispita podnosi se ministarstvu putem zdravstvene ustanove ili trgovačkog društva koje obavlja zdravstvenu djelatnost koje je pripravnika primilo na pripravnički staž ili osobno uz predočenje sljedećih dokumenata:
– ovjerene preslike diplome ili svjedodžbe o završnom ispitu,
– ovjerene preslike domovnice,
– uredno ispunjene i ovjerene pripravničke knjižice,
– potvrdu ravnatelja zdravstvene ustanove, uprave trgovačkog društva koje obavlja zdravstvenu djelatnost ili nositelja privatne prakse, odnosno odgovorne osobe te
– zamolbe pripravnika.

Državljani trećih država podnose prijavu za polaganje stručnog ispita ministarstvu uz predočenje sljedećih dokumenata:
– dokaz o formalnoj osposobljenosti,
– rješenje o priznavanju stručne kvalifikacije, izdano u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, ako je kandidat studij završio izvan Republike Hrvatske ili svjedodžbu o završnom ispitu, odnosno rješenje o priznavanju stručne kvalifikacije izdano u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija ako je kandidat obrazovanje stekao izvan Republike Hrvatske,
– dokaz o državljanstvu,
– dokaz o obavljenom pripravničkom stažu i dokaz o radnom iskustvu ako postoji,
– zamolbe kandidata.

Prijava se može podnijeti ministarstvu najranije 30 dana prije isteka pripravničkog staža, a najkasnije 6 mjeseci nakon završenog pripravničkog staža. 

Sadržaj stručnog ispita

Stručni ispit za zdravstvene radnike sastoji se od stručnog i općeg dijela. Stručni i opći dio stručnog ispita polažu se usmeno.
Opći dio stručnog ispita obuhvaća pravne ispitne predmete:
1. Ustavno uređenje Republike Hrvatske,
2. Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju,
3. Radni odnosi i mirovinsko osiguranje.

Ispitni predmeti stručnog dijela stručnog ispita za magistre farmacije po zdravstvenim usmjerenjima jesu:
1. izdavanje lijekova, medicinskih proizvoda, izrada magistralnih i galenskih pripravaka,
2. kontrola tvari i lijekova,
3. farmakoterapija.

Ako pripravnik, odnosno kandidat nije položio stručni ispit, ponovno može izaći na stručni ispit najranije po isteku roka od 15 dana od dana polaganja stručnog ispita. Troškove ponovnog polaganja snosi pripravnik, odnosno kandidat.
Pripravnik, odnosno kandidat koji na stručnom ispitu nije položio jedan ili dva ispitna predmeta može uz podnošenje zamolbe polagati popravni ispit iz nepoloženih predmeta najranije po isteku roka od 15 dana, a najkasnije u roku 6 mjeseci od dana polaganja ispita.
Ako pripravnik, odnosno kandidat u roku iz stavka 1. ovoga članka ne izađe na popravni ispit, polaže ponovno cijeli stručni ispit. Pripravnik, odnosno kandidat koji nije položio najmanje tri predmeta, kao i pripravnik, odnosno kandidat koji nije položio popravni ispit može ponoviti cijeli ispit po isteku roka od 3 mjeseca.
 

Više informacija o pripravničkom stažu magistara farmacije možete pronaći u važećim pravilnicima

Pravilnik o pripravničkom stažu NN 2/11

Pravilnik o pripravničkom stažu IZMJENE 126/14

Pravilnik o pripravničkom stažu DOPUNE NN 14/13

Pravilnik o mjerilima za primanje pripravnika na staž NN 124/13

Pravilnik o izmjeni Pravilnik o pripravničkom stažu NN broj 130/99 


Molimo da se za sve detalje u vezi polaganja ispita obratite Ministarstvu zdravlja.

Plan i program pripravničkog staža magistara farmacije (iz Pravilnika o izmjeni pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih djelatnika NN 130/99)

 
Magistar farmacije provodi pripravnički staž u ljekarni. Na početku staža obvezno ga je upoznati:
 • s prostorijama i opremom ljekarne, te sa zakonskim propisima koji reguliraju ljekarničku djelatnost,
 • s organizacijom rada u ljekarni, obvezama i odgovornošću zdravstvenih djelatnika, te s osnovnim načelima etike i deontologije,
 • sa zakonskim propisima koji reguliraju stavljanje lijekova u promet. 
Nakon uvodnog dijela pripravnički staž obuhvaća sljedeće stručne cjeline:
 
1. Izrada magistralnih pripravaka i izdavanje lijekova - 9,5 mjeseci
sastoji se iz:
 • upoznavanja sa smjernicama Dobre ljekarničke prakse,
 • upoznavanja s farmakoterapijom (farmakoterapijskim skupinama lijekova, farmaceutskim ekvivalentima, farmaceutskim alternativama, njihovim farmaceutskim oblicima), te čuvanjem i skladištenjem lijekova,
 • upoznavanja s farmakografijom i zakonskim propisima koji reguliraju način propisivanja i izdavanja lijekova, s kontrolom ispravnosti recepta i njegovom obradom,
 • izdavanja lijekova na recept i upoznavanja s obvezom davanja upute vezane uz propisani lijek,
 • izdavanja lijekova koji se mogu izdati i bez liječničkog recepta,
 • kontrola doze i izračunavanja dječje doze,
 • upoznavanja sa inkompatibilnostima i interakcijama koje mogu nastati pri zajedničkom uzimanju lijekova, te praćenjem nuspojava i prijavljivanjem istih referentnom centru,
 • izrade svih oblika magistralnih pripravaka, kontrole doza i kompatibilnosti promijenjenih tvari kao i opravdanosti primijenjenih kombinacija, izbora ambalaže, signiranja, taksiranja prema farmaceutskoj taksi i izdavanja izrađenih pripravaka,
 • izrade i izdavanja lijekova koji sadrže tvari jakog i vrlo jakog djelovanja,
 • vođenje laboratorijskog dnevnika,
 • izdavanja lijekova propisanih na privatni recept i vođenje knjige kopije recepata ili putem računala,
 • upoznavanja sa zakonskim propisima koji reguliraju proizvodnju i promet lijekova koji sadrže opojne droge, načinom na koji se propisuju, naručuju i vode knjige evidencije lijekova koji sadrže opojne droge, kao i njihovim izdavanjem (putem računala ili kroz knjigu evidencija),
 • izdavanja lakohlapljivih i lakozapaljivih tvari, te upoznavanja s propisima o njihovom čuvanju i skladištenju,
 • upoznavanja sa zakonskim propisima koji reguliraju proizvodnju i promet otrova, čuvanjem, skladištenjem i načinom vođenja njihove evidencije kao i izdavanjem,
 • upoznavanja i izdavanja lijekova koji se primjenjuju u veterini,
 • upoznavanja i izdavanja ljekovitih sredstava i ostalih proizvoda koji su propisani Zakonom kao predmet poslovanja ljekarne, (medicinski proizvodi, homeopatski proizvodi, dječja hrana, dijabetski proizvodi i sl.), a mogu se izdati i bez liječničkog recepta,
 • upoznavanja s ulogom magistra farmacije kao savjetodavca pri izboru navedenih lijekova i sredstava u ručnoj prodaji,
 • naručivanje lijekova kao i ostalih proizvoda koji su predmet poslovanja ljekarne,
 • upoznavanja i vođenja rokovnika u ljekarni,
 • upoznavanja s prijavljivanjem zamijećenih pojava neispravnosti kakvoće lijeka nadležnom tijelu,
 • upoznavanja s administrativnim poslovima u ljekarni, vođenjem obveznih knjiga evidencije prometa i poslovanja u ljekarni, kao i s primjenom računala,
 • upoznavanja sa farmakoinformatikom,
 • upoznavanja obveznih stručnih knjiga u ljekarni kao i praćenja stručne literature.
2. Izrada galenskih pripravaka - 1 mjesec
sastoji se iz:
 • upoznavanja sa smjernicama Dobre proizvođačke prakse,
 • upoznavanja s prostorom i organizacijom rada u galenskom laboratoriju u skladu sa važećim zakonskim propisima,
 • upoznavanja s priborom, aparaturom i tehnikom rada kod oblikovanja lijekova,
 • pripreme pročišćene vode i vode za injekcije, ukoliko laboratorij raspolaže odgovarajućom aparaturom,
 • izrade svih oblika galenskih pripravaka prema propisima farmakopeje ili drugim važećim propisima,
 • izbora ambalaže za izrađene pripravke,
 • upoznavanja sa čuvanjem, skladištenjem i izdavanjem izrađenih pripravaka,
 • vođenja proizvodne dokumentacije prema opsegu rada (laboratorijski dnevnik, proizvodni list, propis),
 • upoznavanja s administrativnim poslovima galenskog laboratorija,
 • služenje s literaturom iz farmaceutske tehnologije.
3. Ispitivanje kakvoće lijekova - 1 mjesec
sastoji se iz:
 • upoznavanja sa smjernicama Dobre laboratorijske prakse,
 • upoznavanja s organizacijom rada, te s priborom i opremom u analitičkom laboratoriju ljekarne,
 • upoznavanja sa farmakopejskim metodama koje se primjenjuju u kontroli kakvoće lijekova, te sa značenjem i primjenom poredbenih tvari u analitici lijekova,
 • izrade reagensa, indikatora i titrimetrijskih otopina,
 • kontrole kakvoće ljekovitih tvari,
 • kontrole kakvoće pripravaka izrađenih u ljekarni i galenskom laboratoriju,
 • vođenja evidencija uzoraka za ispitivanje i izvršenih analiza sukladno važećim propisima,
 • praćenja stručne literature iz područja analitike lijekova. 
4. Izrada magistralnih i galenskih pripravaka i izrađivanje lijekova u bolničkoj ljekarni - 15 dana
sastoji se iz:
 • upoznavanja s prostorom i organizacijom rada u bolničkoj ljekarni,
 • upoznavanja s ulogom bolničkog magistra farmacije kao konzultanta u pogledu farmakoterapije u bolnici,
 • upoznavanja s farmakoterapijskim skupinama lijekova koji se najčešće ili isključivo primjenjuju u bolničkom liječenju, njihovim farmaceutskim oblicima, ljekovitim tvarima, zavojnim i laboratorijskim materijalom, te sa načinom čuvanja i skladištenja u bolničkoj ljekarni,
 • naručivanje lijekova i izdavanje na zahtjev bolničkih odjela,
 • izrade svih oblika magistralnih i galenskih pripravaka prema propisima farmakopeje ili drugim priznatim i važećim propisima za potrebe bolnice, uključujući izradu pripravaka aseptičkim postupkom ili sterilizacijom, te izradu otopina za infuziju ukoliko ih ljekarna izrađuje;
 • izdavanja na zahtjevnice bolničkih odjela,
 • vođenje propisanih knjiga evidencije,
 • vođenje laboratorijskog dnevnika,
 • upoznavanja s farmakoinformatikom i primjenom u bolničkoj ljekarni,
 • upoznavanja s administrativnim poslovima vezanim za poslovanje bolničke ljekarne,
 • upoznavanje i služenje sa stručnim knjigama i literaturom.
 
 
Magistar farmacije - mentor i ljekarna moraju prilikom provođenja pripravničkog staža u ljekarni ispunjavati uvjete opisane Odlukom o uvjetima koje mora ispunjavati mentor i ljekarna u kojoj se provodi pripravnički staž magistra farmacije.