Odobrenje za samostalan rad

Odobrenje za samostalan rad (u nastavku teksta: Odobrenje) jest javna isprava kojim se dokazuje stručna osposobljenost magistara farmacije za samostalno obavljanje ljekarničke djelatnosti.
Vrste odobrenja za samostalan rad su:
  • odobrenje za samostalan rad magistra farmacije
  • odobrenje za samostalan rad magistra farmacije specijalista
 
Odobrenje za samostalan rad može biti redovno i privremeno.
Redovno Odobrenje za samostalan rad izdaje se za razdoblje od šest godina.
Privremeno Odobrenje za samostalan rad izdaje se za razdoblje kraće od šest godina.
 
Izdavanje odobrenja
Odobrenje za samostalan rad Komora izdaje magistru farmacije nakon položenog stručnog ispita pri Ministarstvu zdravlja i upisa u registar članova Komore. Odobrenje za samostalan rad magistra farmacije specijaliste Komora izdaje nakon što magistar farmacije položi specijalistički ispit. 
Magistru farmacije koji se nije učlanio u Komoru u roku od 15 dana po položenom stručnom ispitu, a najduže do 3 godine, Komora će izdati Odobrenje s datumom podnošenja zahtjeva.
Magistru farmacije koji se po položenom stručnom ispitu nije učlanio u Komoru duže od 3 godine, Komora će izdati Odobrenje samo uz polaganje Ispita pred Ispitnom Komisijom Komore. 

Odobrenje za samostalan rad izdaje se temeljem zahtjeva za izdavanje odobrenja za samostalni rad i ispunjenog evidencijskog lista.

Magistri farmacije koji su upisali studij farmacije na Medicinskom fakultetu i Kemijsko-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu u školskoj godini 2010/2011 i dalje te Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u školskoj godini 2011/2012 i dalje, te završili integrirani studij farmacije, zahtjevu za izdavanje Odobrenja za samostalan rad prilažu osobno originale na uvid ili putem pošte ovjerene dokumente od strane javnog bilježnika:

1. ispunjen evidencijski list Komore,
2. diplomu studija farmacije u Splitu odnosno Zagrebu,
3. prilog diplomi (samo kopija, bez ovjere)
4. dokaz o hrvatskom državljanstvu, odnosno domovnicu.

Prilikom upisa plaća se upisnina koja je ujedno i članarina za tekuću godinu u iznosu od 500,00kn

Podaci za uplatu:
broj žiro-računa:  HR8523600001101243041
svrha uplate: upisnina 
poziv na broj: Vaš OIB

 
Obnova odobrenja
Uvjeti za obnovu Odobrenja su:
  • sakupljenih 30 bodova u postupku stručnog usavršavanja u skladu s Pravilnikom o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti
  • podmirene sve članarine za prethodno licencno razdoblje
  • podnijeti zahtjev za obnovu Odobrenja
  • dostaviti vjenčani list ili Izvod iz matične Knjige rođenih (ukoliko je došlo do promjene prezimena u licencnom razdoblju odnosno ako nisu dostavljeni prilikom upisa u Komoru)
Sukladno Odluci Vijeća HLJK od 22.rujna 2012.g. donešen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju Odobrenja za samostalan rad prema kojem magistar farmacije koji nije sakupio dovoljan broj bodova u postupku stručnog usavršavanja  ne podnese zahtjev za pristupanje ispitu provjere stručnosti u roku petnaest dana od isteka Odobrenja, brisat će se iz Registra Hrvatske ljekarničke komore.  
 

Član Komore dužan je podnijeti zahtjev za obnovu Odobrenja najkasnije 3 mjeseca prije isteka roka od šest godina od dobivanja Odobrenja. 

Zahtjev se Komori šalje poštom, e-mailom na hljk@hljk.hr 


OBRASCI

- zahtjev za izdavanje odobrenja za samostalan rad (magistri farmacije / hrvatski državljani)            

- evidencijski list (obvezno popuniti uz zahtjev za izdavanje odobrenja)       

- zahtjev za izdavanje Odobrenja za samostalan rad (magistri farmacije / državljani EGPa)   
- zahtjev za izdavanje Odobrenja za samostalan rad (magistri farmacije / državljani država koja nije država ugovornica EGPa)    
- zahtjev za zamjenu Odobrenja za samostalan rad    
- zahtjev za obnavljanje Odobrenja za samostalan rad    


Više informacija o Odobrenjima za samostalan rad možete pronaći u Pravilniku o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju Odobrenja za samostalan rad magistru farmacije.

 

Literaturu za pripremu za polaganje zakonskog dijela ispita za prvo dobivanje Odobrenja za samostalan rad možete pronaći ovdje.