Datum:   23.10.2020
Obavijest o nabavi

Obavijest o nabavi

Naručitelj:

Hrvatska ljekarnička komora

Klasa:

001-01/20-01/02

Urbroj:

330-01-20-1

Naziv:

Usluga izrade mrežne stranice i online B2B aplikacije za potrebe Hrvatske ljekarničke komore i održavanje u trajanju od 24 mjeseca

Rok za dostavu ponuda:

02. studeni 2020.

Datum objave:

23. listopada 2020.

Način dostave ponuda:

elektroničkim putem na: hljk@hljk.hr

KLASA:001-01/20-01/02

URBROJ:330-01-20-1

U Zagrebu, 23. listopada 2020.

Na temelju članka 24. st. 1. t. 8. Statuta Hrvatske ljekarničke komore objavljujem:

POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU NABAVE

I.          OPĆI PODACI O NARUČITELJU

Naziv: HRVATSKA LJEKARNIČKA KOMORA

Adresa: Martićeva 27, 10000 Zagreb

MBS: 080004857

OIB: 49353978858

Telefon: +385 1 4616 805

Adresa elektroničke pošte: hljk@hljk.hr

Internetska adresa: www.hljk.hr

Odgovorna osoba: Ana Soldo, mag. pharm.

II.        KOMUNIKACIJA I RAZMJENA INFORMACIJA

Ime i prezime:                 Ana Soldo, mag. pharm.

Ustrojbena jedinica:        Predsjednica Komore

Telefon:                               098/706638

E-pošta:                               asoldo2209@gmail.com

Gospodarski subjekti trebaju sva dodatna pitanja u vezi poziva i/ili predmeta nabave poslati u pisanoj formi na dvije adrese elektroničke pošte:

hljk@hljk.hr i asoldo2209@gmail.com

Adresa dostave ponuda: adresa elektroničke pošte hljk@hljk.hr

III.      PODACI O PREDMETU NABAVE

Predmet nabave:      Usluga izrade mrežne stranice i online B2B aplikacije za potrebe Hrvatske ljekarničke komore i održavanje u trajanju od 24 mjeseca

Faze:

·         Faza 1: Projektna dokumentacija i odobreni dizajn svih sučelja

·         Faza 2: Pozadinski sustav, baza podataka i CMS sustav za upravljanje webom, te alati za upravljanje poslovnim procesima opisanim u B2B tehničkoj specifikaciji

·         Faza 3: Web instaliran na testni server i prva faza testiranja i integracija

Tehničke specifikacije (opis):

·      Sustav se sastoji od javne mrežne stranice, portala za ljekarnike (zaključanog), pozadinskih alata, integracija i razvoja API-ja

·      CMS sustav mora imati WYSIWYG editore za sadržaj

·      Alat za podizanje slika na server mora formatirati slike na veličinu koja je potrebna na određenoj lokaciji, mora na podizanju promijeniti imena da odgovaraju internet adresiranju, te komprimirati slike

·      Na front end-u sve slike moraju biti automatski preformatirane i komprimirane za upotrebu na potrebnoj rezoluciji

·      Javna mrežna stranica i portal moraju biti „mobile responsive“ (desktop, tablet, mobitel)

·      Pristup portalu za ljekarnike je iza logina

·      Mrežna stranica koristi Google analitiku, Google mape,  i Captchu za sve forme i loginove

·      Pozadinski alati se moraju kreirati po procesima i po logici mrežne stranice i alata. Ne koristiti gotove editore. Alat mora biti na hrvatskom jeziku.

1.      Aplikacija za članove komore (B2B alati i portal)

a.      Osobni podaci članova

·      Potrebno je uvesti podatke iz postojećeg registra članova

·      Dodaje se polje lozinka koje se mora kriptirati

·      Potrebno je verificirati sve e-mail adrese korisnika

·      Zatim se šalje pozivnica za postavljanje nove lozinke i prvi login u novi sustav

·      Login se koristi za pristup B2B alatima  i portalu

·      Login mora biti preko SSLa i kriptiran

·      Izvoz podataka u CSV

·      Osigurati print/PDF verziju podataka

b.      Članovi mogu mijenjati podatke

·      Evidencija promjena se bilježi u posebnoj tablici

·      Promjena i verifikacija e-mail adrese

·      Promjena lozinke

·      Dodavanje fotografije ili fotografiranje i promjena na mobilnom telefonu

c.       QR kod za login (secure)

·      Automatsko izdavanje osobnog QR koda za login u treće sustave

·      Kod mora biti kriptiran i s vremenskim žigom

·      Vrijeme korištenja koda je limitirano

·      Potrebno je bilježiti sve loginove QR kodova te blokirati korisnike koji ga pokušavaju krivotvoriti

d.      Stanje bodova za stručno usavršavanje

·      Pregled svih transakcija (upisa bodova obrazovanja, usavršavanje, mjesto, datum, bodovi)

·      Ukupno stanje bodova

·      Potrebno bodova za obnovu licence

·      Vrijeme do obnove licence

·      Zahtjev za upisom nedostajućih bodova

·      Izvoz podataka u CSV

·      Osigurati print/PDF verziju podataka

e.      Stanje članarina

·      Stanje duga po članarinama

·      Osigurati print/PDF verziju podataka

f.        Licence

·      Datum izdavanja licence

·      Vrijeme trajanja licence

·      Bodovi i članarine koje nedostaju za obnovu licence

·      Osigurati print/PDF verziju podataka

2.      Evidencija naplate članarina (B2B alati i portal)

a.      Kreiranje zaduženja na članovima za članarinu

b.      Zatvaranje članarina uz pomoć izvoda s banke

c.       Importer i parser za XML izvoda

d.      Automatsko zatvaranje članarina

e.      Ručni unos i zatvaranje članarina administratora

f.        Pregled uplata, sortovi i ispis

g.      Izvoz podataka u CSV

h.      Osigurati print/PDF verziju podataka

3.      Edukacije i bodovanja  (B2B alati i portal)

a.      Tablica organizatora edukacija (tvrtke sa svim podacima polja će se specificirati)

b.      Tablica događanja/usavršavanja

c.       Tablica edukacije (veza na organizatora, event i datum, broj bodova, itd...)

d.      Online obrazac za prijavu edukacija od strane organizatora

e.      Upis članova koji su bili na edukaciji (import CSV datoteke)

f.        Stranica za login na kreirani event (daje se pristup organizatoru pod PIN-om)

·      Aktivna je samo na dan eventa

·      Optimizirano za rad na mobilnim uređajima

g.      Sučelje za logina (čitač QR kodova na mobilnom telefonu)

h.      API za vanjske sustave za automatsku prijavu na event

·      API osiguran ključem

·      Dekodiranje koda člana i automatska prijava na event

·      Provjera QR koda vremenski osiguranog radi krivotvorenog logina

·      Logiranje svih poziva API-ju (vrije, IP adresa, uređaj...)

·      Zaprimanje logina na event i slanje odgovora

·      Evidentiranje bodova, pregled, izvoz...

·      Dodavanje bodova na korisnički račun

i.        Stanje se automatski vidi na korisničkom računu

j.        Izvoz podataka u CSV (logovi, bodovi, organizatori, eventi)

k.       Osigurati print/PDF verziju podataka

4.      Obnova odobrenja  (B2B alati i portal)

a.      Članovi imaju licence vremenski ograničene

b.      Bodovi potrebni za obnovu licence

c.       Osigurati print/PDF verziju podataka

5.      Baza ljekarni u RH (B2B alati i javni web)

a.      Podaci o ljekarnama

·      Set javnih i set privatnih podataka

·      Uvoz postojećih podataka iz registra u bazu

b.      Geo lokacija za prikaz na Google mapi (za korisnike)

c.       Moguć prikaz ljekarni na javnom webu, a na službenom širi set podataka

d.      Skidanje baze ljekarni u Excel (na javnom ili službenom webu)

e.      Izvoz podataka u pozadinskim alatima

f.        On line karta svih ljekarni u Hrvatskoj na javnom i B2B webu

g.      Osigurati print/PDF verziju podataka


6.      Novosti i događanja

a.      Alat za kreiranje novosti i kategorija

b.      Novost može imati fotografiju, galeriju i dokumente za preuzimanje

c.       Javni web / novosti

d.      Članovi / najave edukacija

e.      Članovi / program specijalističkih studija i specijalizacija

f.        Članovi / uspjesi ljekarnika

g.      Objave za medije

7.      Newsletter

a.      Alat za pretplatu i odjavu na MailChimp.com

b.      Alat za kreiranje newslettera – automatski iz članaka novosti

c.       Online čitanje newslettera (perma link)

d.      Slanje i praćenje s www.mailchimp.com

8.      Članci

·      Alat služi za kreiranje „statičkog“ sadržaja na javnom i zaključanom webu. S njim se slažu sljedeći dijelovi weba:

a.      O komori

b.      Povjerenstva

c.       Izvještaji sa sjednica

d.      Tijela komore

e.      Akti komore

f.        Planovi, izvješća i ostale informacije sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama

g.      ...

9.      Projekti komore

a.      Posebno predstavljanje regionalnih predstavnika iz Područnih vijeća koje ljudi moraju upoznati da bi ih kontaktirali i angažirali

b.      Legislativa

c.       Upravljačka struktura Komore

d.      Plan stručnog usavršavanja

e.      Javni članci o Komori

f.        Članci na engleskom o Komori

10.  Pitanja i odgovori

a.      Kategorije po kojima se pregledavaju pitanja

b.      Svako pitanje ima opširnu stranicu

c.       Pretraživanje po ključnim riječima kako bi ljudi mogli lakše naći traženu informaciju

11.  Oglasi za posao

a.      Član koji se logira može unositi u predefiniranu bazu

b.      Oglas se veže za ljekarnu koja je u bazi podataka

c.       Oglas ima rok od-do za objavu na webu za automatsko paljenje i gašenje

d.      Unesene oglase pregledava i verificira admin za objavu

12.  Stručna literatura

a.      Pregled knjiga koje se mogu naručiti

b.      Opširna stranica knjige

c.       Online listlica knjige

d.      PDF za preview

e.      Online naručivanje knjiga (bez plaćanja)

13.  Pristup nostrifikaciji diploma iz trećih zemalja

·      ovo je prema Zakonu o reguliranim profesijama nužno staviti kao izdvojeni dio prostora na webu

a.      Kontakt obrazac prema unaprijed definiranom modelu da ljudi imaju izravne prijave i za ispit i za početak procesa priznavanja

b.      Mogućnost uploada dokumenata uz predaju zahtjeva

·         Informacije o izdavanju potvrda u svrhu odlaska na rad u inozemstvo

14.  Prijava nuspojava

·      Alat za prijavu nuspojava za ljekarnike i građane

Procijenjena vrijednost nabave:

·         250.000 HRK bez PDV-a

           Posebni uvjeti i zahtjevi koje gospodarski subjekti trebaju ispuniti:

·         Ponuditelj mora dokazati sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti na

način da dostavi izvadak iz Sudskog registra Trgovačkog suda ili Obrtnice s opisom djelatnosti, ne stariji od 6 mjeseci

·         Ponuditelj mora imati valjanu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti

·         Ponuditelj mora imati iskustvo u razvoju mrežnih aplikacija i mrežnih stranica sličnog karaktera po zahtjevnosti, broju korisnika koje servisira, te stupnja sigurnosti (mora dostaviti i opisati minimalno 3 projekta s podacima za kontakt od klijenta naručitelja, ne stariji od 3 godine)

·         Ponuditelj mora dostaviti pisanu garanciju na minimalno 12 mjeseci za isporučeni proizvod (software)

IV.   PODACI O PONUDI

       Kriterij za odabir ponude: Ekonomski najpovoljnija ponuda uz obvezno zadovoljavanje navedenih posebnih uvjeta.

       Kriteriji za ekonomski najpovoljniju ponudu po važnosti:

1.      Kvaliteta

2.      Tehničke prednosti

3.      Estetske i funkcionalne značajke

4.      Rok isporuke

5.      Cijena usluge i održavanja

*Navesti:

(1) Iznos izrade weba po fazama

(2) Iznos mjesečnog održavanja za prvih 12 mjeseci (uključuje server, ssl certifikate, manje promjene i dorade sustava, ispravke nedostataka u tehničkom smislu i logici).

(3) Iznos mjesečnog održavanja nakon isteka prvih 12 mjeseci

*Cijena treba biti izražena u kunama bez PDV-a s uračunatim svim troškovima i popustima.

*Ukupna cijena ponude je cijena ponude s PDV-om koji se iskazuje zasebno.

Rok za dostavu ponude: 10 dana od dana objave poziva na dostavu ponuda na mrežnoj stranici Hrvatske ljekarničke komore

Rok valjanosti ponude: 60 dana od dana slanja ponude Naručitelju

V.       NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDE

       Ponuditelji dostavljaju svoje ponude u roku za dostavu ponude:

       elektroničkim putem na adresu e-pošte: hljk@hljk.hr

U predmetu elektroničke pošte (subject) potrebno je naznačiti naziv i adresu ponuditelja kao i naziv predmeta nabave na koju se ponuda odnosi.

VI.     ROK I MJESTO IZVRŠENJA

Rok završetka:

·         Faza 1: Projektna dokumentacija i odobreni dizajn svih sučelja najkasnije 10 dana od sklapanja ugovora

·         Faza 2: Pozadinski sustav, baza podataka i CMS sustav za upravljanje webom, te alati za upravljanje poslovnim procesima opisanim u B2B tehničkoj specifikaciji najkasnije 20 dana od sklapanja ugovora

·         Faza 3: Web instaliran na testni server i prva faza testiranja i integracija najkasnije 35 dana od sklapanja ugovora

·         Završetak projekta:  najkasnije 60 dana od sklapanja ugovora.

Mjesto izvršenja: Zagreb

VII.    ROK I UVJETI PLAĆANJA

(1) Iznos izrade weba po fazama - mogućnost plaćanja u dijelovima (po fazama) – u roku od 30 dana od dana završetka faze

(2) Iznos mjesečnog održavanja za prvih 12 mjeseci (uključuje server, ssl certifikate, manje promjene i dorade sustava, ispravke nedostataka u tehničkom smislu i logici) – na temelju sklopljenog ugovora po izdanom računu

(3) Iznos mjesečnog održavanja nakon isteka prvih 12 mjeseci – na temelju sklopljenog ugovora po izdanom računu

VIII. OSTALI BITNI PODACI I UVJETI NARUDŽBE/UGOVORA

Naručitelj će o odabiru ili ne odabiru ponude obavijestiti ponuditelja putem elektroničke pošte.

Predsjednica Komore

Ana Soldo, mag. pharm.


   
Povratak