Stegovni sud

Stegovni sud odlučuje u prvom i drugom stupnju o odgovornosti članova Komore glede kršenja Kodeksa ljekarničke etike i deontologije te Statuta i drugih općih akata Komore.