Predsjednik komore

Predsjednik zastupa i predstavlja Komoru.


Predsjednik Komore obavlja sljedeće poslove: 

  1. saziva i predsjedava sjednicama Glavne skupštine,te provodi njihove zaključke i odluke
  2. potpisuje pojedinačne akte Komore
  3. potpisuje završni račun Komore
  4. brine o suradnji Glavne skupštine i drugih tijela
  5. samostalno zaključuje pravne poslove do iznosa 37 000 kn
  6. predlaže Vijeću Komore kandidate za savjetnike Komore
  7. daje priopćenja za javnost ili za to ovlašćuje drugu osobu
  8. obavlja i druge poslove određene ovim Statutom, i drugim općim aktima Komore 
Predsjednica Komore je Ana Soldo, mag. pharm. Rođena je 22. rujna 1979. u Mostaru. Diplomirala je 2003. godine na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radi u "Gradskoj ljekarni Zagreb" gdje obavlja dužnost zamjenice ravnateljice ustanove. Dužnost Predsjednice Komore obavlja od 10.06.2017. godine.