Povjerenstvo za međunarodnu suradnju

Povjerenstvo za međunarodnu suradnju obavlja sljedeće poslove: 
  1. održava stalne kontakte s drugim komorama radi razmjene iskustva
  2. za predsjednika Komore priprema materijale vezane uz sastanke na međunarodnoj razini
  3. priprema održavanje međunarodnih sastanaka vezanih uz djelovanje Komore koji se održavaju u Republici Hrvatskoj
  4. na razini Komore surađuje s institucijama EU i radi na usklađivanju zakona i propisa u ljekarništvu sa zakonima i propisima u EU, te održava stalne kontakte sa Ministarstvom za europske integracije i Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi.
  5. druge poslove u skladu sa Statutom ili drugim općim aktima Komore

 Članovi: 

1.      Damir Čavlović,

2.      Marijeta Dukarić Kurtić ,

3.      Petra Filipović Radošević ,

4.      Sanja Matić,

5.      Antun Roca.


Zamjenici članova :

1.      Ivana Bašić,

2.      Eliana Livić

3.      Branimir Marinović,

4.      Tea Stipković,

5.      Anica Šarić.


Predsjednica Povjerenstva:  Marijeta Dukarić Kurtić
Zamjenica predsjednice Povjerenstva:  Petra Filipović Radošević