Povjerenstvo za davanje mišljenja pri osnivanju ljekarni

Povjerenstvo za davanje mišljenja pri osnivanju ljekarni obavlja sljedeće poslove: 
  1. daje mišljenje o opravdanosti osnivanja ljekarni privatne prakse, ljekarničkih depoa i ljekarničkih ustanova
  2. druge poslove u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Komore.
 

Članovi:

1.      Nera Arbanas,

2.      Krešo Dubravčić

3.     Martina Juzbašić,

4.      Vanja Lisjak,

5.      Alen Neziri.

Zamjenici članova:

1.      Ana Junković,

2.      Ines Kapović,

3.      Maida Ključo,
4.      Vesna Petrović,
5.      Maja Roman.
Predsjednik Povjerenstva:  Alen Neziri

Zamjenica predsjednika Povjerenstva:  Ines Kapović

Izvješća sa sastanaka Povjerenstva za davanje mišljenja pri osnivanju ljekarni dostupna su nakon prijave u rubrici Za članove pod Mišljenja Komore i rješenja MZ i SS.