Glavna skupština

Glavna skupština je najviše tijelo Komore.

Glavna skupština obavlja sljedeće poslove:

 1. donosi Statut dvotrećinskom većinom ukupnog broja glasova članova Glavne skupštine uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo
 2. donosi Kodeks ljekarničke etike i deontologije
 3. donosi Poslovnik o radu Glavne skupštine
 4. donosi Pravilnik o izboru i opozivu članova tijela Komore
 5. donosi program rada Komore
 6. donosi financijski plan
 7. usvaja zaključni račun
 8. odlučuje o visini upisnine, članarine i visini naknade za rad članovima za rad u Komori
 9. bira i razrješuje Predsjednika i zamjenika Predsjednika Komore
 10. imenuje i razrješuje članove Vijeća Komore na prijedlog Područnog vijeća
 11. imenuje i razrješuje predsjednika i članove Nadzornog odbora
 12. imenuje i razrješuje člana Izvršnog odbora
 13. imenuje i razrješuje predsjednika i članove Komisije za žalbe
 14. raspravlja i donosi zaključke, preporuke i rezolucije o svim stručnim i strukovnim pitanjima
 15. raspravlja i odlučuje o izvješćima o radu svih tijela Komore
 16. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Komore

 Zastupnici Glavne skupštine su: 


1.         MARTINA BAŠTINAC BARLOVIĆ         

2.         MAJA BIŠKIĆ          

3.         ANAMARIJA CAKTAŠ      

4.         MAŠA ČOP  

5.         PETRA FILIPOVIĆ RADOŠEVIĆ           

6.         MIRELA GANZA     

7.         EMILIJA HORVAT  

8.        NURA ISMAILOVSKI         

9.         NADICA JAMBREK           

10.      DARIJA JELIĆ        

11.      ŽELJKA JUG           

12.      ANA KADVANJ      

13.      DANIJELA KONDŽA         

14.      MIROSLAV KOTA  

15.      MARIJA LEPAN      

16.      MARIO MADUNA   

17.      VLATKO MAJORINC        

18.      MARINA MARUŠIĆ FOJS            

19.      IVAN PEPIĆ

20.      GORAN PERKOVIĆ          

21.      MAJA POGAČIĆ MAKEK

22.      JAKOV JAKI RADOŠEVIĆ           

23.      MAJA RADULOVIĆ           

24.      KAMILO RUDEŠ    

25.      MIRANDA SERTIĆ

26.      DARKO TAKAČ      

27.      PETRA TURČIĆ     

28.      MAJA VUGRINEC  

29.      ANITA ZLATAREVIĆ        

30.     MAJA GLAMUZINA           

31.      ANA JUNKOVIĆ     

32       BRANKA ŠURINA  

33.      OLGICA VELKOVSKI ŠKOPIĆ   

34.      ANA JAMBREKOVIĆ POTOČKI

35.      VEDRANA PUCLIN           

36.      SVEN PAVLIĆ        

37.      KREŠO DUBRAVČIĆ       

38.      DARIJA HERAK     

39.       MAJA BESER         

40.       BISERKA HERENČIĆ      

41.       TANJA VRUĆINA-KLARIĆ 

42.       DEJAN KRALJIĆ   

43.       DINA MESAREK

44.     JANDRAGIĆ KRUNOSLAV         

45.         POLGAR MATIJA   

46.         NATAŠA HMELINA

47.         MAJA IVAČIĆ         

48.        ŽELJKO GÜTTLER

49.         ŠANDOR HORVAT

50         JELENA KURTOVIĆ         

51.         BRANIMIR MARINOVIĆ   

52.        LADA ŠKOKO-VUKUŠIĆ  

53.        RUŽICA MERČEP 

54.         RENATA MLADINOVIĆ

55.         JASENKA PLANTAK-KOTUR

56.         IVANA BOROVČAK-PRŠA          

57.         DIJANA DRAGIČEVIĆ      

58.         ĐUKIĆ ANA-MARIJA        

59.         LEA JURETIĆ         

60.         NINA ŠAVKO KESER       

61.        LJILJANA ĆUS       

62.         MIRJANA JURIČIĆ

63.         NATAŠA KATIĆ      

64.         NATHALIE RAMLJAK       

65.        ANTONIJA BANIĆ 

66.        PAOLA COLNAGO

67.        JELENA JELASKA

68.        IVAN KONTREC    

69.        TIHOMIR PANDURIĆ       

70.        LJUBICA PAVELA 

71.        TINA PERIĆ

72.        ANA PETRIĆ           

73.        ANTONIJA UTROBIČIĆ   

74.         LOVRE ZEKAN      

75.         NERA ARBANAS   

76.         MAJDA JURKOVIĆ

77.         BILJANA NINČEVIĆ           

78.        KARMEN BARANIĆ          

79.         DOMAGOJ KREŠIĆ

80.        IVANA ANTUNICA POVRŽENIĆ