Datum:   28.3.2019
OBAVIJEST - Izbori za zastupnike Glavne skupstine

Poštovani,

Na svojoj sjednici dana 21. ožujka 2019. Vijeće Hrvatske ljekarničke komore je donijelo Odluku o raspisivanju izbora za zastupnike Glavne skupštine Hrvatske ljekarničke komore.

U daljnjem tekstu navedene su obavijesti o provedbi izbora za zastupnike Glavne skupštine i tijela HLJK kako bi Vas potaknule na slobodno i aktivno sudjelovanje.

Vremenski tijek izbora

Cjelokupan vremenski tijek izbora, datum početka izbora i njegovo trajanje, datumi drugih radnji propisanih u postupku provođenja izbora propisalo je Vijeće u Odluci o raspisivanju izbora za zastupnike Glavne skupštine.

Najvažnije su slijedeće faze izbornog postupka:

·     kandidiranje za zastupnike Glavne skupštine,

·     dostava glasačkih listića sa uputama za glasovanje na kućnu adresu,

·     glasovanje i slanje ispunjenih glasačkih listića.

Sukladno Pravilniku o izboru i opozivu članova tijela Hrvatske ljekarničke komore propisanim izbornim postupkom osigurat će se u Glavnoj skupštini zastupljenost magistara farmacije iz svake županije (podružnice).

Izborne jedinice

Izborne jedinice teritorijalno odgovaraju postojećim Područnim vijećima HLJK, a sastoje se od podružnica. Podružnice teritorijalno odgovaraju područjima za svaku županiju, odnosno Grad Zagreb. Članovi podružnice su svi magistri farmacije, članovi Komore s prebivalištem ili prijavljenim boravištem u županiji za koju se osniva podružnica.

Na svakih započetih 50 magistara farmacije, članova Komore u podružnici, bira se jedan zastupnik.

Hrvatska ljekarnička komora na dan donošenja Odluke o raspisivanju izbora za zastupnike Glavne skupštine ima ukupno 3 882 člana i Glavna Skupština će brojati ukupno 87 zastupnika.

Izborne jedinice utvrđene Pravilnikom o izboru i opozivu članova tijela HLJK su:

Naziv izborne jedinice                               Broj           Broj zastupnika       Broj članova

       Podružnice                                         članova            Skupštine                  Vijeća


I Izborna jedinica                                                                                                    

Grad Zagreb                                                  1449                     29

Zagrebačka županija                                     214                         5

Krapinsko-Zagorska županija                                     59                         2

Sisačko-Moslavačka županija                                     99                         2              

Karlovačka županija                                        80                         2              

                                                                    1901                         40                             7     

II Izborna jedinica                                                                                                    

Varaždinska županija                                    114                         3

Međimurska županija                                     84                         2

                                                                       198                         5                            2

III Izborna jedinica                                                                                                 

Koprivničko-Križevačka županija                 93                         2

Bjelovarsko-Bilogorska županija                    69                         2

                                                                       162                         4                          2                                    

IV Izborna jedinica                                                                                                 

Virovitičko-Podravska županija                     43                         1

Požeško-Slavonska županija                           40                         1

Brodsko-Posavska županija                            80                         2

Osječko-Baranjska županija                          176                        4

Vukovarsko-Srijemska županija                       81                       2

                                                                       420                       10                           5

V Izborna jedinica                                                                                                 

Primorsko-Goranska županija                                  235                        5

Ličko-Senjska županija                                   20                        1

Istarska županija                                             174                      4

                                                                       429                         10                           3

VI Izborna jedinica                                                                                               

Splitsko-Dalmatinska županija                       461                      10

Zadarska županija                                           154                        4

Šibensko-Kninska županija                             72                          2

Dubrovačko-Neretvanska županija                 85                          2

                                                                        772                         18                             4

Sveukupno                                                    3 882                      87                            23

Središnja komisija i Izborne komisije izbornih jedinica

Izbore provodi Središnja izborna komisija i Izborne komisije izbornih jedinica. Središnja izborna komisija imenuje članove Izbornih komisija izbornih jedinica.

Poslovi koje obavlja Izborna komisija izborne jedinice su sljedeći:

  1. brine za pravilno provođenje izbora svoje Izborne jedinice
  2. po uputama Središnje izborne komisije obavlja sve tehničke pripreme za izbore u svojoj izbornoj jedinici
  3. sastavlja i objavljuje liste kandidata svake podružnice, a unutar svoje Izborne jedinice

Kandidiranje za zastupnike Glavne skupštine

Kandidiranje započinje u podružnicama. Kandidate za zastupnike u Skupštini predlažu članovi Komore koji imaju prebivalište odnosno prijavljeno boravište u određenoj županiji (podružnici) s tim da predlažu kandidate iz svoje podružnice.

Za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti 10 potpisa članova Komore iz podružnice kandidata i imati pisano odobrenje kandidata da prihvaća kandidaturu.

Kandidati ne mogu biti članovi Središnje izborne komisije ili Izborne komisije izborne jedinice.

Prijedlozi kandidata s potpisnim listama iz podružnica moraju prispjeti u Hrvatsku ljekarničku komoru, Martićeva 27, Zagreb, od 11. travnja 2019. do 30. travnja 2019. godine do 24 00 sata.

Izborna komisija izborne jedinice će u roku od 48 sati od svih pravovaljano predloženih kandidata sastaviti liste za svaku podružnicu, te ih dostaviti Središnjoj izbornoj komisiji.

Dostava glasačkih listića sa uputama za glasovanje na kućnu adresu

Središnja izborna komisiji izrađuje glasačke listiće sa uputama i naznakom roka u kojem treba dostaviti popunjeni glasački listić u Hrvatsku ljekarničku komoru, Martićeva 27, Zagreb. Na glasačkim listićima koji su različiti prema podružnicama, navode se kandidati redom kojim su navedeni na listi kandidata. Svaki član Komore može glasovati samo za kandidate iz svoje podružnice navedene na glasačkom listiću.

Glasovanje i slanje ispunjenih glasačkih listića u Hrvatsku ljekarničku komoru.

Glasački listić popunjava se tako da se zaokruži redni broj ispred imena kandidata.  Svaki birač može zaokružiti najviše onaj broj kandidata koliko ih se bira iz njegove podružnice. Ako je birač glasovao za manji broj kandidata nego što se bira zastupnika u Skupštinu Komore iz njegove podružnice, glasački listić je važeći.

Važećim se smatra onaj glasački listić iz kojeg se na siguran i nedvojben način može utvrditi za kojeg je kandidata birač glasovao.

Popunjeni glasački listići moraju prispjeti izbornim komisijama izbornih jedinica do 03. lipnja 2019. do 24 sata.

Utvrđivanje rezultata glasovanja  

Nakon isteka roka za dostavu popunjenog glasačkog listića Izborna komisija izborne jedinice utvrđuje rezultate glasovanja za svaku podružnicu u roku od 48 sati. Izabrani su oni kandidati koji su dobili najveći broj glasova.

Nakon što je utvrdila rezultate glasovanja Izborna komisija izborne jedinice mora zapisnik dostaviti  Središnjoj izbornoj komisiji u roku od 48 sati.

Rezultate izbora za zastupnike Skupštine Komore utvrđuje Središnja izborna komisija na temelju rezultata glasovanja u svim izbornim jedinicama i o tome sastaviti zapisnik u roku od 48 sati.

Objava rezultata glasovanja se obavlja dostavom izvješća Središnje izborne komisije Izbornim komisijama izbornih jedinica i predsjednicima Područnih vijeća.

Prigovori

Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i u postupku izbora može podnijeti svaki birač za svoju izbornu jedinicu. Prigovor se podnosi u roku 48 sati računajući od dana isteka kad je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor.

Središnja izborna komisija dužna je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kad je dostavljen prigovor odnosno od dana kad je dostavljen izborni materijal na koji se  odnosi prigovor.

Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Područnog vijeća

Područno vijeće čine izabrani zastupnici Skupštine iz podružnica koje su u sastavu određenog Područnog vijeća i predsjednici podružnica. Članovi Područnog vijeća na prvoj sjednici između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika Područnog vijeća.

Izbor članova Vijeća Komore

Članove Vijeća Komore imenuje Skupština Komore na prijedlog Područnih vijeća. Područno Vijeće predlaže najmanje onaj broj kandidata za članove Vijeća Komore, koliko pojedino Područno vijeće ima podružnica.

Iznimno, ako podružnica broji više od 500 članova, područno vijeće predložit će na svakih započetih 500 članova po jednog iz te podružnice u Vijeće Komore.

Prilikom predlaganja za članove Vijeća, Područno vijeće treba obvezno dati pisano očitovanje i životopis svakog predloženog kandidata o prihvaćanju kandidature.

Ako je po prijedlogu Područnog vijeća u Vijeće Komore imenovan zastupnik Skupštine Komore, njegov mandat za zastupnika prestaje. Funkciju zastupnika preuzima slijedeći kandidat iz iste podružnice prema listi rezultata glasovanja za zastupnike Skupštine.

                                                                                  

Hrvatska ljekarnička komora


   
Povratak