Odluke

 NazivDatum kreiranja
Odluka o stavljanju van snage odredbe članka 10a st.7 Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavrš.2.3.2021
Odluka o oslobođenju članova Sisačko-moslavačke županije od stručnog usavršavanja u 2021. god.2.3.2021
Odluka o dopuni Odluke o imenovanju provoditelja stručnog nadzora 2.3.2021
Odluka o dopuni Odluke o imenovanju provoditelja stručnog nadzora9.12.2020
Izmjene i dopune cjenika usluga HLJK3.3.2020
Odluka o načinu provođenja nabave za potrebe Hrvatske ljekarničke komore20.12.2019
Odluka o izmjeni Odluke o pregledu brodskih ljekarni, ljekarni ostalih sredstava javnog prijevoza i zbrinjavanju farmaceutskog otpada14.6.2019
Dopuna Odluke o imenovanju provoditelja stručnog nadzora u ljekarništvu24.7.2017
Ispravak Odluke o imenovanju provoditelja stručnog nadzora u ljekarništvu27.3.2017
Vremenski normativi za izradu magistralnih i galenskih pripravaka26.10.2016
Odluka o uvjetima koje mora ispunjavati mentor i ljekarna prilikom provođenja pripravničkog staža -pročišćeni tekst26.10.2016
Odluka o troškovima stegovnog postupka HLJK26.10.2016
Odluka o plaćanju naknade u slučaju gubitka, oštećenja ili uništenja Odobrenja za samostalan rad i iskaznice HLJK26.10.2016
Odluka o načinu oblikovanja maloprodajnih cijena lijekova koji nisu predmet ugovaranja s HZZOm -pročišćeni tekst26.10.2016
Odluka o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma tvari, medicinskih i ostalih proizvoda u ljekarni26.10.2016
Odluka o cijenama pregleda broda i ostalih sredstava javnog prijevoza26.10.2016
Naputak za provođenje ljekarničkih usluga na koje mogu imati utjecaj moralna i religiozna uvjerenja26.10.2016
Ljekarnički postupci u izradi galenskih i magistralnih pripravaka26.10.2016
Ispravak Odluke o troškovima stegovnog postupka HLJK26.10.2016
Cjenik usluga HLJK-pročišćeni tekst26.10.2016