O komori

Hrvatska ljekarnička komora je samostalna i neovisna strukovna organizacija koja predstavlja i zastupa ljekarničku struku i ljekarničku djelatnost u Republici Hrvatskoj. Komoru su osnovali Farmaceutsko-biokemijski fakultet i Hrvatsko farmaceutsko društvo Odlukom o osnivanju Komore, donijeto 17. i 25. svibnja 1994. godine. Samostalno djeluje od 27. siječnja 1995. godine.

Članstvo 
U Komoru se obvezno učlanjuju magistri farmacije koji rade na području Republike Hrvatske na neposrednim poslovima zdravstvene zaštite obavljanjem ljekarničke djelatnosti. U Komoru se mogu učlaniti i drugi magistri farmacije s položenim stručnim ispitom.
Pod magistrom farmacije podrazumijevaju se zdravstveni radnici koji su stekli diplomu o završenom diplomskom sveučilišnom studiju farmaceutskog usmjerenja (magistri farmacije, diplomirani farmaceuti, diplomirani inženjeri farmacije i osobe kojima je priznata stručna inozemna kvalifikacija za obavljanje ljekarničke djelatnosti po posebnim propisima), a koji obavljaju ljekarničku djelatnost.
Komora obveznim članovima izdaje Odobrenje za samostalan rad koje ih obvezuje na kontinuirano stručno usavršavanje. Odobrenje za samostalan rad obnavlja se svakih 6 godina.

Osnovna zadaća Komore 
Zadaća Komore je u da u granicama pozitivnih propisa preko svojih tijela, zastupa i štiti ljekarničke interese, čuva ugled i prava ljekarničke struke, te održava stegu unutar struke i djelatnosti s ciljem unaprjeđenja ljekarničke djelatnosti radi očuvanja zdravlja i interesa pučanstva.
 
Hrvatska ljekarnička komora je članica Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU).
 

Djelokrug rada Komore

Komora obavlja sljedeće javne ovlasti:

 1. vodi Registar magistara farmacije koji obavljaju ljekarničku djelatnost u Republici Hrvatskoj
 2. daje, obnavlja i oduzima Odobrenja za samostalan rad
 3. vodi Registar ljekarni, ljekarničkih depoa, galenskih laboratorija i laboratorija za provjeru kakvoće galenskih pripravaka i identifikaciju ljekovitih tvari
 4. donosi Popis kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja koji se mogu izdavati u ljekarnama
 5. obavlja stručni nadzor nad radom ljekarničkih radnika

Komora obavlja sljedeće poslove:

 1. donosi Kodeks ljekarničke etike i deontologije
 2. donosi Pravila dobre ljekarničke prakse
 3. prati i nadzire provođenje Pravila ljekarničke etike i deontologije i dobre prakse u ljekarničkoj djelatnosti i poduzima odgovarajuće mjere u slučaju njihovog kršenja
 4. daje stručna mišljenja i sudjeluje kod pripreme propisa iz područja ljekarničke djelatnosti i ostalih propisa koji utječu na obavljanje ljekarničke djelatnosti
 5. daje prijedlog plana potrebnih magistara farmacije ministru nadležnom za zdravstvo
 6. sudjeluje pri utvrđivanju standarda i normativa ljekarničkih usluga
 7. pruža zaštitu građanima u ostvarivanju prava s obzirom na kakvoću, sadržaj i vrstu ljekarničke usluge koja im se pruža
 8. organizira dodatno usavršavanje za proširenje djelatnosti unutar struke s obzirom na nove metode ljekarništva
 9. organizira trajno stručno usavršavanje za magistre farmacije i provodi provjeru stručnosti
 10. zastupa interese svojih članova kod sklapanja ugovora sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje i drugim osiguravateljima
 11. propisuje način oglašavanja i način isticanja naziva privatne prakse
 12. utvrđuje način oblikovanja maloprodajnih cijena lijekova i drugih sredstava koji nisu predmet ugovaranja sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje
 13. daje suglasnost na oblikovanje cijena lijekova i drugih sredstava iz dobrovoljnog osiguranja koje određuje ugovorom društvo za osiguranje
 14. daje prethodno mišljenje na akt Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kojim se utvrđuje način provođenja plana i programa mjera zdravstvene zaštite, formiranje cijena zdravstvene zaštite i drugih osnova za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim djelatnicima koji čine mrežu zdravstvene djelatnosti
 15. brine za pravnu pomoć svojim članovima
 16. brine o materijalnim i drugim interesima svojih članova
 17. koordinira odnose među članovima te sudjeluje u rješavanju eventualno nastalih sporova
 18. u cilju zaštite ugleda magistara farmacije i ljekarništva, reagira na neopravdane i neutemeljene izjave u sredstvima javnog priopćavanja
 19. u skladu sa zakonom daje prethodno mišljenje na provedbene propise koje donosi ministar nadležan za zdravstvo
 20. u skladu sa zakonom daje prijedloge provedbenih propisa koje donosi ministar nadležan za zdravstvo
 21. putem web stranice Komore, putem svojeg glasila ili drugim putem obavještava članove Komore u skladu sa člankom 2. stavkom 4. Statuta
 22. uključuje se i surađuje u radu drugih strukovnih organizacija u zemlji i inozemstvu
 23. obavlja i druge poslove određene zakonom, Statutom i općim aktima Komore