Povjerenstvo za javno ljekarništvo

Povjerenstvo za javno ljekarništvo obavlja sljedeće poslove:   
1. brine o kvaliteti, organizaciji i dostupnosti ljekarničke djelatnosti 
2. sudjeluje u pripremi i donošenju standarda i normativa te mjera i Mreže ljekarničke djelatnosti 
3. zauzima stavove vezane uz interese magistara farmacije kod ugovaranja sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje i drugim osiguravajućim društvima 
4. svoj rad koordinira s ostalim tijelima Komore 
5. druge poslove u skladu sa Statutom ili drugim općim aktima Komore.                       

Članovi: 
 

1.      Julija Draženović,

2.      Ljerka Kovačićek,

3.      Bojan Ljubić,

4.      Goran Perković,

5.      Andrea Pogačić.


Zamjenici članova: 

1.      Deana Anić,

2.      Ivana Cigić,

3.      Ante Orbanić,

4.      Katarina Štern Kasa

5.      Alena Tatarević.


 
Predsjednica Povjerenstva:  
Zamjenica: