Datum:   6.3.2014
Termini za održavanje ispita u postupku izdavanja i obnavljanja odobrenja u Komori za 2020. godinu


Termini za održavanje ispita u Hrvatskoj ljekarničkoj komori (mjesto održavanja: Zagreb, Martićeva 27) u postupku izdavanja i obnavljanja Odobrenja za samostalan rad:  

19. veljače 2020. u 10 sat

22. travanj 2020 u 10 sati 

17. lipanj 2020. u 10 sati

14. listopad 2020. u 10 sati

16. prosinac 2020.u 10 sati

  Termin i vrijeme ispita odredit će se sukladno broju odazvanih kandidata i kategoriji ispitivanja te će biti naznačeno u pismenom pozivu.

Prijava ispita vrši se putem e-maila, na hljk@hljk.hr, najkasnije 10 dana prije ispita.

Za ispit se uplaćuje naknada u iznosu od 1.500,00 kuna i članarina u iznosu od 500,00 kuna neposredno prije održavanja ispita na:
- IBAN + žiro račun HLJK : HR8523600001101243041
- poziv na broj: JMBG ili OIB


Ispitna područja

Prvo Odobrenje - kandidati koji imaju položen stručni ispit
- farmakoterapija
- analitika
izrada galenskih pripravaka
- pitanja pravni dio

Obnova Odobrenja 
farmakoterapija
analitika
izrada galenskih pripravaka

Prvo Odobrenje nakon rada pod nadzorom
farmakoterapija
analitika
- galenski i magistralni pripravci
popis akata
pravni dio

Odobrenje nakon priznavanja kvalifikacije
ispitna pitanja
popis akata
program ispita

 

Kandidati koji polože ispit mogu se odmah upisati u Komoru te dobiti Odobrenje za samostalan rad. 
Dokumente koji su potrebni za upis u Komoru (donijeti originale na uvid) možete naći ovdje

   
Povratak