Datum:   10.7.2019
Zahvala kolegama za Projekt "DIJABETES"

Poštovane kolegice i kolege,

Polazeći od činjenice da su ljekarne u Republici Hrvatskoj neiskorišteni potencijal koji valja aktivirati u programima prevencije i očuvanja zdravlja hrvatskog stanovništva, Povjerenstvo za unapređenje ljekarničke djelatnosti je predložilo, a Vijeće HLJK na svojoj sjednici 29.09.2018. odobrilo organizaciju obilježavanja Svjetskog dana dijabetesa u hrvatskim ljekarnama.

Sa zadovoljstvom javljamo da se sudjelovanju u akciji odazvalo 229 ljekarni koje su nam poslale prikupljene ankete od 5449 anketiranih pacijenata, te rezultate mjerenja GUK-a u ljekarnama od ukupno 7937 pacijenata.

Ciljevi kampanje su bili:

•        Skrb za bolje ishode liječenja pacijenata s dijabetesom kroz savjetovanja o ispravnom i redovitom uzimanju lijekova, važnosti redovite samokontrole razine GUK-a te promjeni životnih navika

•        Prikaz uloge ljekarnika u ranom otkrivanju, prevenciji i kontroli dijabetesa kroz javnozdravstvene akcije i ljekarničke usluge druge razine

•        Identifikacija pacijenata koji imaju vrijednosti šećera u krvi izvan referentnih

•        Provjera adherencije, uočavanje medikacijskih pogrešaka i ostalih problema vezanih uz liječenje

•        Ispitivanje stava pacijenata o provođenju ljekarničke skrbi u području dijabetesa u ljekarnama

Preliminarni rezultati su pokazali da građani misle da im ljekarnici mogu pomoći u regulaciji šećerne bolesti (njih čak 95%), te žele imati dostupnu uslugu orijentacionog mjerenja GUP-a u ljekarnama (također njih 95%). 91% anketiranih smatra da usluga treba biti pokrivena osnovnim osiguranjem, 47% smatra da treba biti pokrivena nekim drugim oblikom osiguranja, a čak 61% pacijenata spremno je samostalno platiti mjerenje GUK-a u ljekarni.

Rezultati orijentacionog mjerenja slučajne glukoze na uzorku od ukupno 7937 ispitanika od kojih 1251 (15,77%) ima dijagnosticiran dijabetes, a 6686 (84,23%) nema dijagnozu ili ne zna je ima, pokazuju da čak 24% ukupno ispitanih ima vrijednosti GUK-a izvan preporučenih vrijednosti, od čega zabrinjava podatak da čak 50% pacijenata s dijagnozom dijabetesa koji već koriste lijekove nije postiglo očekivane vrijednosti. 

Najveća vrijednost ove akcije su rezultati koji pokazuju da čak 18% pacijenata koji nisu imali dijagnosticiranu bolest pokazali odstupanja od referentnih vrijednosti glukoze te im je orijentaciono mjerenje ukazalo na potrebu da se jave liječniku.

Dijabetes je bolest koja konzumira značajni dio budžeta u zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske unutar kojeg se gotovo 87% novaca troši na komplikacije bolesti. Upravo je prevencija i edukacija pacijenata, povećanje razumijevanja propisane terapije uloga ljekarnika koja će zdravstvenom sustavu pomoći u efikasnijem raspolaganju novcem.

Ove smo preliminarne rezultate prikazali na 6.Hrvatskom farmaceutskom Kongresu u Dubrovniku, 06.04.2019.u okviru sekcije za javno ljekarništvo.

Hrvatsko društvo za dijabetes i bolesti metabolizma je dalo punu podršku projektu i njihov predsjednik doc.dr.med. Dario Rahelić je napisao interpretaciju obrađenih statističkih podataka prikupljanih u javnozdravstvenoj akciji. Šaljemo vam i dio teksta koji su nam napisali:

Svjesni činjenice da je dijabetes bolest od koje boluje, prema podacima Cro Diab-a, 304.408 stanovnika Hrvatske i da postoji svjesnost o činjenici da veliki broj pacijenata nije dijagnosticiran, Hrvatsko dijabetološko društvo pozdravlja svaki angažman zdravstvenih djelatnika kako bi prevencijom, ranim otkrivanjem i ostvarivanjem boljih ishoda liječenja olakšali svakodnevicu pacijenata i prevenirali teške i za zdravstveni sustav financijski zahtjevne komplikacije ove bolesti.

Projekt pod nazivom Što hrvatski ljekarnici mogu otkriti u samo jedan dan? – Skrbimo za bolje ishode liječenja pacijenata s dijabetesom predstavlja pozitivan primjer dodatnog angažmana koji je pokazao važnu ulogu ljekarnika u prevenciji i ranom otkrivanju dijabetesa.

 

Još jednom zahvaljujemo svima na odazivu javno zdravstvenoj akciji kojom ćemo zajedničkim snagama nastojati postići bolju vidljivost i status ljekarnika u zdravstvenom sustavu. 

Hvala vam što ste svojim zalaganjem pridonijeli prikupljanju ovih vrijednih podataka, te podržali javnozdravstvenu akciju HLJK-e za dobrobit naše struke i naših pacijenata.

Hrvatska ljekarnička komora


   
Povratak