Datum:   8.6.2018
Upute - EU kartice

Poštovani,

Dobili smo obavijest od HZZO-a da nije potrebno slati uz račun za recepte inozemnih osiguranika kopiju EU kartice.

Službena obavijest a od HZZO-a će ići svim ugovornim partnerima sredinom lipnja.

HLJK je kontaktirala HZZO kako bi zbog stupanja Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka mogli razriješiti pitanje arhiviranja kopija EU kartica.

Slijedom navedenoga:

1. uz račun nije potrebno slati kopije EU kartica

2. dobili smo potvrdu od Direkcije HZZO-a da su područni uredi obaviješteni o novom protokolu za realizaciju zdravstvene zaštite inozemnih osiguranika

Potencijalni problem je krivo upisani broj EU kartice osiguranika.

Kako bi Vam olakšali provjeru upisanih podataka šaljemo Vam upute za provjeru valjanosti upisanih podataka na CEZIH portal:

Ovo je link do logina na CEZIH portal, odnosno do mjesta gdje sustav traži certifikat:

https://www.cezih.hr/wps/myportal/

 

Klikom na prethodni link pojavljuje se:


Kod odabira certifikata nužno je odabrati certifikat osobe koja ima karticu u čitaču.

Nakon odabira važećeg certifikata otvara se sučelje portala sa vidljivim tabovima. Potrebno je kliknuti na EKZO.

Ukoliko se kod potvrde certifikata pojavi prozor za upis PIN-a potrebno je upisati PIN koji inače koristimo kod prijave na CEZIH.

i onda se pojavi:

Upisom broja EU kartice i klikom na PROVJERA dobijemo informaciju o valjanosti kartice osiguranika.

Napominjemo da je datum valjanosti kartice prvi kriterij provjere važećeg osiguranja.

Ukoliko je podatak točno upisan, HZZO nema razloga vraćati recepte ugovornim partnerima.


   
Povratak