Datum:   6.6.2018
PRIMJEDBE NA STATUT ( e Savjetovanje od 04. svibnja 2018. do 03. lipnja 2018)

(ROBERT JERINIĆ)

1.u članku 10. stavka 1, točke 5:

 Komora obavlja sljedeće djelatnosti

5.  obavlja stručni nadzor nad radom ljekarničkih radnika.

Definirati pojam "ljekarničke radnike" ili promijeniti u obavlja stručni nadzor nad radom magistara farmacije i farmaceutskih tehničara zaposlenih u javnim i bolničkim ljekarnama.

2. članak 17.

Pravilnikom o izboru i opozivu članova tijela Komore pobliže će se urediti način izbora i opoziva članova Vijeća Komore.

 

Jednog člana Vijeća imenuje kao svojeg predstavnika Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a jednog člana kao svojeg predstavnika imenuje Hrvatsko farmaceutsko društvo.

Imenovani predstavnici moraju biti magistri farmacije.

 

Predsjednik Komore i Glavni tajnik Komore sudjeluju u radu Vijeća Komore bez prava odlučivanja. promijeniti u :

Pravilnikom o izboru i opozivu članova tijela Komore pobliže će se urediti način izbora i opoziva članova Vijeća Komore.

 

Jednog člana Vijeća imenuje kao svojeg predstavnika Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, jednog člana kao svojeg predstavnika Studija farmacije Sveučilišta u Splitu, a jednog člana kao svojeg predstavnika imenuje Hrvatsko farmaceutsko društvo.

Imenovani predstavnici moraju biti magistri farmacije.

 

Predsjednik Komore i Glavni tajnik Komore sudjeluju u radu Vijeća Komore bez prava odlučivanja.

Ako smo odlučili u statut staviti da FBF sudjeluje u radu Komore, putem Vijeća, mislim da je u redu uključiti i drugi fakultet, točnije studij,  koji obrazuje isto buduće magistre farmacije.

3. Primjedba na Vaš prijedlog izmijene:

U članku 22. mijenja se dosadašnji stavak 9. i glasi:

„Predsjednik Komore može obavljati svoje poslove sukladno Statutu i drugim aktima Komore zasnivanjem radnog odnosa na puno ili nepuno radno vrijeme ili bez zasnivanja radnog odnosa. U programu rada iz stavka 1. ovog članka, Predsjednik Komore predložit će način obavljanja poslova u mandatnom razdoblju.“

Ne slažem se sa navedenim prijedlogom. Predsjednik Komore bi trebao biti zaposlen na puno radno vrijeme na određeno tj. na razdoblje trajanja mandata. Svoje prethodno zaposlenje staviti u razdoblje mirovanja. Smatram da je funkcija Predsjenika Komore jako ozbiljna i zahtjeva znatan rad. Više bi se postiglo kad bi Predsjenik bio zaposlen na puno radno vrijeme, time bi se moga posvetiti rješavanju problema kojeg imamo u svijetu ljekarništva danas.

4. članak 29. stavak 3.

Predsjednik Područnog vijeća saziva i predsjeda sjednicama Područnog vijeća.

  u 

Predsjednik Područnog vijeća saziva i predsjeda sjednicama Područnog vijeća.  U slučaju odsutnosti Predsjednika Područnog vijeća, sjednicom može predsjedati zamjenik Područnog vijeća.

(KSENIJA PLANATAK ZU LJEKARNE PLANTAK)

nakon konzultacije unutar naše ustanove smatramo da Virovitičko-podravska županije treba ostati u Područnom vijeću IV sa ostalim slavonskim županijama gdje regionalno i pripada. Također nismo upoznati da se predsjednica IV Područnog vijeća savjetovala sa članovima iz Virovitičko-podravske županije. Dosadašnje ustrojstvo komore pratilo je i područna vijeća HFD-a i smatramo da je to funkcionalno i da tako treba ostati.

(DOMAGOJ KREŠIĆ,)

podržavam sve predložene izmjene Statuta HLJK-e,

naročito novi članak br.8 u cijelosti,bivši članak 22.

u stavku br.9.

(DRAGICA RADIN)

podržavam sve predložene izmjene Statuta HLJK-e,naročito novi članak br.8. i to u cijelosti,bivši članak br.22.

u stavku 9.

   
Povratak