Datum:   9.11.2017
PRIJEDLOG IZMJENE I DOPUNE STATUTA HRVATSKE LJEKARNIČKE KOMORE

            PRIJEDLOG

Na temelju članka 37. Zakona o ljekarništvu (Narodne novine broj: 121/03, 142/06, 35/08, 117/08), Glavna Skupština Hrvatske ljekarničke komore na svojoj 5. Sjednici dana ______________ donosi

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

HRVATSKE LJEKARNIČKE KOMORE

Članak 1.

U Statutu Hrvatske ljekarničke komore koji je donesen na 2. sjednici Glavne Skupštine Hrvatske ljekarničke 27. svibnja 2004. uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo od 30. srpnja 2004., izmjenama i dopunama Statuta koje su donesene na 3. sjednici Glavne Skupštine Hrvatske ljekarničke komore 15. lipnja 2009. uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo od 06. listopada 2009. te izmjenama i dopunama Statuta koje su donesene na 2. sjednici Glavne Skupštine Hrvatske ljekarničke komore uz suglasnost ministra nadležnog za zdravlje od 25. siječnja 2013.

U članku 4. u stavku 2. mijenja se „27/III“ u „27“.

Članak 2.

U članku 6. u stavku 2. mijenja se „27/III“ u „27“.

Članak 3.

U članku 11., stavku 1. mijenja se točka 11. i glasi:

“ propisuje način oglašavanja rada ljekarni i magistara farmacije koji obavljaju ljekarničku djelatnost u ljekarni kao privatnoj praksi i ljekarničkim ustanovama“.

Članak 4.

U članku 17. mijenja se stavak 3. i glasi:

„Predsjednik Komore sudjeluje u radu Vijeća Komore bez prava odlučivanja.“

Članak 5.

U članku 18. briše se stavak 2.

Dosadašnji stavci 3., 4., 5. i 6. postaje postaju stavci 2., 3., 4. i 5.

Članak 6.

U članku 19. stavku 1. mijenja se točka 25. i glasi:

„donosi odluke o zaključivanju ugovora o radu s radnicima Komore“

U članku 19. stavku 1. dodaje se nova točka 28. i glasi:

„donosi odluku o brisanju magistara farmacije iz Registra magistara farmacije koji obavljaju ljekarničku djelatnost u Republici Hrvatskoj“

U članku 19. stavku 1. dosadašnje točke 28. i 29. postaju točke 29. i 30.

Članak 7.

U članku 20. stavku 1. brišu se riječi: „Glavni tajnik komore“

Članak 8.

U članku 22. briše se stavak 6.

Dosadašnji stavci 7., 8. i 9. članka 22. postaju stavci 6., 7. i 8.

U članku 22. mijenja se dosadašnji stavak 9. i glasi:

„Predsjednik Komore može obavljati svoje poslove sukladno Statutu i drugim aktima Komore zasnivanjem radnog odnosa na puno ili nepuno radno vrijeme ili bez zasnivanja radnog odnosa. U programu rada iz stavka 1. ovog članka, Predsjednik Komore predložit će način obavljanja poslova u mandatnom razdoblju.“

Članak 9.

U članku 24. u stavku 1. dodaje nova točka 8. koja glasi:

„donosi rješenja o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad.“

Dosadašnja točka 8. članka 24. stavka 1.postaje točka 9.

Članak 10.

U članku 26. mijenja se stavak 2. i glasi:

„Ako Predsjednik Komore obavlja poslove iz članka 22. ovog Statuta bez zasnivanja radnog odnosa, naknada za Predsjednika Komore utvrdit će se Pravilnikom o radu Komore.“

Članak 11.

U članku 28. u stavku 3. dodaje se alineja 3. i glasi:

„podružnicu Virovitičko-Podravske županije“

U članku 28. u stavku 4. briše se alineja 1.

Članak 12.

U članku 40. mijenja se stavak 2. i glasi:

„Jedan član Povjerenstva iz stavka 1. ovog članka jest član Vijeća Komore, a ostali se članovi povjerenstva biraju na temelju kandidature, odnosno pisane izjave člana Komore“.

U članku 40. dodaje se novi stavak 3. i glasi:

„U slučaju nedovoljno podnesenih kandidatura za povjerenstva iz stavka 1. ovog članka, članove stalnih Povjerenstva i njihove zamjenike predložit će Područno vijeće.“

Dosadašnji stavci 3. i 4. članka 40. postaju stavci 4. i 5.

Članak.13.

Članak 56. mijenja se i glasi:

„Ured Komore obavlja pravne, ekonomske, administrativne i tehničke poslove.

Radom ureda Komore rukovodi Predsjednik Komore.

Pravilnikom o radu Hrvatske ljekarničke komore pobliže se uređuju, prava, obveze, odgovornosti i druga pitanja koja se odnose na sklapanje ugovora o radu, radno vrijeme, odmore dopuste, zaštitu života, zdravlja i privatnosti radnika,plaće, naknade plaća, druge novčane i nenovčane primitke zaposlenika, prestanak ugovora o radu, druga prava i obveze propisane zakonom ili općim aktom.“

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Ove izmjene i dopune Statuta objavljuju se i na mrežnoj stranici Komore, a stupaju na snagu davanjem suglasnosti ministra nadležnog za zdravstvo

KLASA:

URBROJ:

Zagreb,.

                                                                                  HRVATSKA LJEKARNIČKA KOMORA

                                                                    

                                                                                                            Predsjednica

                                                                                                Ana Soldo, mag.pharm.


   
Povratak