Datum:   22.3.2017
Dodatak Hrvatske farmakopeje 4.1.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode objavila je prvi Dodatak četvrtom (on-line) izdanju Hrvatske farmakopeje s oznakom 4.1. Dodatak HRF 4.1 odgovara Dodatku Ph. Eur. 9.1, objavljenom u listopadu 2016. god. Novi i revidirani tekstovi stupaju na snagu 1. travnja 2017. godine, a ispravljeni tekstovi objavljeni u Ph. Eur. 9.1 stupili su na snagu do 30. studenog 2016. god. (ako nije drugačije navedeno).

Kao i do sada, u poglavlju Komentari revidiranih tekstova objavljenih u Dodatku 9.1 Ph. Eur. može se naći sažeti prikaz izmjena tekstova objavljenih u ovom Dodatku.

Skrećemo pažnju na opće poglavlje 2.2.14. Talište – kapilarna metoda koje je spojeno s općim poglavljem 2.2.60. Talište – instrumentalna metoda te su sad opisana oba pristupa (ručni i automatizirani).

Ovog puta u Hrvatsku farmakopeju uvršteni su prijevodi još dvije monografije biljnih droga: Eterično ulje klekovine i Korijen običnoga bijelog sljeza. Ove monografije nastavak su objavljivanja prijevoda monografija na temelju upita iz Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije. HALMED također poziva ostale kolege da se obrate sa svojim potrebama za prijevodima tekstova Europske farmakopeje.

U ovom Dodatku također je objavljeno ažurirano izdanje Rezolucije CM/Res(2016)1 o zahtjevima za osiguranje kakvoće i sigurnosti lijekova izrađenih u ljekarni za posebne potrebe pacijenata. Područje rekonstitucije lijekova iz poglavlja 9 prethodne verzije sad je izdvojeno iz ovog dokumenta i u proširenoj verziji objavljeno u novoj Rezoluciji CM/Res(2016)2 o specifičnom području dobre rekonstitucijske prakse lijekova za parenteralnu primjenu u zdravstvenim ustanovama. Odbor ministara Vijeća Europe preporučuje državama članicama Konvencije o Europskoj farmakopeji implementiranje obje Rezolucije u odgovarajuću nacionalnu regulativu. U tu svrhu EDQM i Komisija Eksperata odgovornih za Rezoluciju spremni su pomoći nacionalnim tijelima koja još nisu implementirala ili razmatraju implementiranje ovih Rezolucija Vijeća Europe. Upit ovim tijelima moguće je uputiti preko Povjerenstva za farmakopeju HALMED-a (kontakt na stranicama HALMED-a).

Svaki Dodatak cjelovito je izdanje Hrvatske farmakopeje u koji su unesene sve novosti i korekcije/izmjene iz odgovarajućeg dodatka Europske farmakopeje te se u njemu farmakopeja može cjelovito pretraživati.

U Agenciji za lijekove i medicinske proizvode možete nabaviti licencu za korištenje svih izdanja farmakopeje i dodataka tijekom razdoblja od godine dana. Cijena jedne licence je 930,00 kuna + PDV. Svaku licencu moguće je koristiti na dva računala. Za registraciju kliknite ovdje  i ispunite zahtjev traženim podacima. Kad ispunite tražene podatke možete ispisati ponudu za licencu. Po uplati će vam biti aktiviran pristup farmakopeji i o tome ćete dobiti automatsku obavijest e-mailom u kojem ćete dobiti odgovarajuću zaporku za ulaz u farmakopeju.

Nakon otvaranja HRF automatski se otvara važeće izdanje/dodatak, a sva dostupna izdanja/dodatke, s cjelovitom farmakopejom, možete otvarati za pretraživanje klikom na izborniku „Izdanje“ u zaglavlju farmakopeje.

Za pregled demo verzije kliknite ovdje .


   
Povratak