Datum:   25.1.2011
e-recept VAŽNO

S 24.01.2011.g u rad bez papira (recepta) trebale bi krenuti sve županije. Za sada e-recept propisuju samo liječnici u djelatnosti opće obiteljske medicine. Ginekolozi, pedijatri i stomatolozi će se uključiti prema terminima koje možete naći ovdje. Također, više informacija o istom možete naći u dopisu HZZOa, ovdje.

Lijekove koji su do uključivanja u punu produkciju bili propisani na papirnate recepte, pacijenti i će i dalje moći podići na temelju istih, a u skladu s rokom valjanosti recepta (3 dana za antibiotike, 5 dana za opojne droge, ostalo 15 dana).

S papirnatim receptom se postupa kao i do sada, te je recept i dalje  potrebno taksirati.  Kod fakturiranja HZZOu, tiskanice recepta se od 01.01.2011. više ne moraju slati kao prilog računu, osim u slučaju recepata za inozemne pacijente koji nisu osigurane osobe HZZOa. Tiskanicu zadržava ljekarna, te je, u skladu s Pravilnikom o obradi, čuvanju, zaštiti, odabiranju i izlučivanju arhivskog i registraturnog gradiva HZZOa, treba čuvati 7 godina. Također, računi za lijekove izdane temeljem tiskanice recepta se trebaju odvajati od računa za lijekove izdane na osnovu e-recepta. Na magnetskom mediju računi mogu biti u istoj datoteci.
Gore navedeno će se primjenjivati za sve papirnate recepte.
Tu je važno napomenuti, da će se i dalje, neovisno o punoj produkciji i županijama, na papirnate recepte (važeće tiskanice recepta HZZOa – tiskanica plave boje za propisivanje lijekova s Osnovne liste lijekova te tiskanica crvene boje za propisivanje lijekova s Dopunske lsite lijekova), propisivati:
  • opojne droge (morfin, hidromorfon, oksikodon, fentanil, pentazocin, buprenorfin, metilfenobarbiton, fenobarbiton, meprobamat, metadon, buprenorfin+nalokson i kodein fosfat),
  • lijekovi koji se na listi lijekova HZZOa nalaze pod generičkim imenom te bez oblika, jačine i pakiranja lijeka…, odnosno uvozni lijekovi
te svi lijekovi na recept u djelatnosti :
·         hitne medicine
·         u slučaju kućnih posjeta
·         pri liječenju priznatih ozljeda na radu ili profesionalnih bolesti
·         za inozemne pacijente koji nisu osigurane osobe HZZOa
·        te u izvanrednim uvjetima rada u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite kod nestanka struje i nemogućnosti uspostave veze prema centralnom sustavu i problema na strani centralnog sustava.
Više informacija možete naći ovdje.
 
Nadalje, treba podsjetiti da elektronički recept nije donio nikakve novosti u samom načinu izdavanja lijeka. E-recept je samo "zamjena" za papirnati i njime se postupa kao i s papirnatim.
Razlika je jedino što ljekarnik kod e-recepta više nije dužan provjeravati administrativni dio recepta (da li su navedeni svi podaci, da li je ispravna šifra ordinacije, liječnika...) budući se administrativno neispravan recept neće niti naći na Cezihu.
Štoviše, poruka o izdanom lijeku koju ljekarnik šalje na Cezih, zapravo dolazi i liječniku i to u svega nekoliko sekundi. I u slučaju da recept morate stornirati, liječnik će informaciju o istom te razlogu za storno (upisuje se u polje napomena) dobiti u nekoliko sekundi. Pacijent stoga u ljekarni može pričekati i dobiti ispravnu terapiju. A obzirom da na e-receptu receptu uz ime i prezime, postoji i broj telefona liječnika, uvijek ga možete kontaktirati, nešto provjeriti ili napomenuti da je recept storniran.
 
U nastavku dajemo nekolicinu naputaka za brži i lakši rad:
·        ukoliko na zdravstvenoj iskaznici nije naveden MBO, isti se može naći na www.hzzo.hr preko broja osigurane osobe
·         kod ponovljivih recepata, 1. izdavanje - ukoliko je propisan veći broj ponavljanja od dozvoljenog, ljekarnik treba ukinuti e-recept nakon 1.izdavanja
·         lijekovi propisani na ponovljivi e-recept nakon 02.01.2011. mogu se podići u bilo kojoj ljekarni u RH
o   lijekovi propisani na ponovljivi, papirnati recept mogu se podići samo u istoj ljekarni u kojoj je ostvareno 1.izdavanje
·         nakon što ljekarnik povuče e-recept s Ceziha i rezervira ga, ima rok od 7 dana za slanje konačne poruke odnosno potvrde o izdavanju
·         podaci koji se mogu mijenjati u ljekarni su:
o   šifra izdanog lijeka/sanitetskog materijala
o   količina lijeka/materijala
o   šifra oslobađanja od sudjelovanja
o   broj police dopunskog osiguranja
     
      Što se tiče stručnog dijela recepta, ljekarnik je i dalje dužan isti kontrolirati i postupati kao i do sada s papirnatim receptom - drugim riječima: paziti na prekoračenje doze; izdati 1 kutijicu lijeka ukoliko je ista dostatna za terapiju od 30 dana, iako na receptu pišu 2; izdati manje pakovanje ako drugo nije naznačeno....
  • Ukoliko je na receptu prekoračena maksimalna doza, a nema oznake – ili izdati lijek u srednjoj terapijskoj dozi te u napomenu staviti info liječniku ili stornirati recept s objašnjenjem u napomeni
  • Ukoliko ljekarna nema lijek koji je propisan na e-recept (isti nije dostupan, NN 82/10), a liječnik nije stavio zabranu izdavanja istovrsnog lijeka te se pacijent slaže s izdavanjem paralele, ljekarnik može izdati paralelu no isto mora naznačiti u poruci koju šalje Cezihu (na papirnatom receptu pisali smo exp:…)
  • Ukoliko je na receptu pogrešno navedena veličina pakovanja, izdati najmanje pakovanje te isto naznačiti u poruci koja se šalje na Cezih
  • Ukoliko je propisano jedno veliko pakiranje (npr. 60 tbl), a isto nije dostupno, (već samo 30tbl) e-recept stornirati s objašnjenjem u napomeni
  • Ukoliko su  propisane dvije kutijice lijeka, ali doziranje ne odgovara, odnosno prema doziranju se može izdati samo jedna kutijica – treba izdati 1 kutijicu, u poruci koja se šalje Cezihu isto naznačiti te u polje napomena staviti objašnjenje.

 Svoje prijedloge, komentare i probleme s kojima se susrećete u svakodnevnom radu s e-receptom svakako i dalje trebate prijavljivati svojim informatičarima – proizvođačima ljekarničkih aplikacija, a možete poslati i na hljk@hljk.hr  

 

 

   
Povratak