Datum:   27.12.2018
e-savjetovanje prijedlog Pravilnika o priznavanju kvalifikacija

Poštovane kolegice i kolege

u linku se nalazi prijedlog Pravilnika o postupku i uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija.

Ovim se Pravilnikom pobliže uređuju uvjeti i postupak za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija podnositelja zahtjeva koje provodi Hrvatska ljekarnička komora za pristup i obavljanje ljekarničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

Odredbe Pravilnika se odnose na priznavanje kvalifikacija stečenih u državama EU i u trećim državama s tim da se sukladno Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija postupci razlikuju.

Automatski postupak se primjenjuje za podnositelje zahtjeva koji su diplomirali u državama EU te Komora na temelju diplome i ostale potrebne dokumentacije izdaje rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije.

Za podnositelje zahtjeva koji su diplomirali u trećim državama postupak je puno složeniji.

Nakon što dostave svu potrebnu dokumentaciju u Komoru, potrebno je utvrditi razliku u studijskim programima FBFa Zagreb i fakulteta na kojem je stečena diploma.

Na temelju takve razlike u studijskim programima, podnositelju zahtjeva se nudi izbor dopunske mjere kako bi se takva izjednačila vrijednost nastavnih programa.

Podnositelj zahtjeva može izabrati mjeru ispita (provjera kompetentnosti) odnosno mjeru obrazovanja na FBFu u djelu nastavnog programa u kojem je utvrđena razlika. (razdoblje prilagodbe do tri godine)

Ovaj Pravilnik detaljno opisuje postupak provođenja i jedne i druge mjere te akte koji se izdaju u različitim stadijima provođenja navedenih dopunskih mjera.

Novost koju donosi navedeni Pravilnik utemeljena je člankom 84. stavkom 3. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, a kojim se propisuje da „Dodatni uvjeti za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija stečenih u trećim zemljama te način ispunjavanja tih uvjeta, kao i detaljniji postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija stečenih u trećim zemljama mogu se regulirati posebnim zakonom ili pravilnikom iz djelokruga nadležnih središnjih tijela državne uprave, odnosno općim aktima nadležnih tijela iz članka 5. stavka 1. podstavka 15. ovoga Zakona koje ista donose na temelju zakonskog ovlaštenja.“

Gore navedena odredba omogućuje Komori kao nadležnom tijelu da unutar svojeg akta propiše podnositeljima zahtjeva koji su diplomirali u trećim državama „dodatni uvjet“ prije nego započnu s obavljanjem ljekarničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

U tom smislu Pravilnik predviđa da podnositelj zahtjeva koji je diplomirao u trećoj državi nakon završetka dopunskih mjera, a prije izdavanja rješenja o priznavanu inozemne stručne kvalifikacije prođe i objektivno strukturirani ispit kompetencija(OSIK).

Podnositelj zahtjeva dužan je prijaviti OSIK u roku mjesec dana od dana dostave zaključka te pristupiti ispitu u roku 6 mjeseci od prijave ispita.

OSIK se provodi 3 puta godišnje. Plan održavanja OSIKa za svaku godinu predlaže Povjerenstvo, a donosi Vijeće Komore.

OSIK provodi ispitna komisija u sastavu od 3 člana koju imenuje Predsjednik Komore.

OSIK se sastoji od provjere primjene stručnih znanja i sposobnosti potrebnih za savjetovanje o farmakoterapiji,  provođenju ljekarničke skrbi, poznavanju važeće zakonske regulative i farmaceutske etike i deontologije.

Nakon uspješno položenog OSIKa, podnositelju zahtjeva će se izdati rješenje o djelomičnom priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija.

Radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću  koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se prijedlog Pravilnika o postupku i uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Pravilnika do 28. siječnja 2019. na e-mail adresu: ljekarnistvo@hljk.hr s naznakom „primjedbe na Pravilnik o postupku i uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija.“

Prijedlog Pravilnika o priznavanju inozemnih kvalifikacija

   
Povratak