Vijeće komore

Vijeće Komore obavlja slijedeće poslove: 
 1. donosi opće akte Komore osim Statuta i akata navedenih u članku 15. ovog Statuta
 2. donosi Poslovnik o radu Vijeća Komore
 3. donosi prijedlog programa rada Komore
 4. nadzire izvršenje programa rad Komore
 5. nadzire izvršenje zaključaka Glavne skupštine
 6. donosi periodične obračune
 7. imenuje i razrješuje jednog člana Izvršnog odbora
 8. imenuje i razrješuje suce Stegovnog suda, tužitelja i zamjenike tužitelja Komore
 9. imenuje i razrješuje članove i zamjenike članova Povjerenstava Komore
 10. po potrebi imenuje svoje stručne komisije ili radne grupe
 11. donosi odluku o obnavljanju Odobrenja za samostalan rad i odluku o oduzimanju Odobrenja za samostalan rad
 12. donosi plan i program stručnog usavršavanja
 13. donosi odluku o promjeni sjedišta Komore
 14. daje i prima prijedloge koji su od općeg značenja za uspješno obavljanje rada Komore
 15. daje Predsjedniku Komore i Izvršnom odboru Komore prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima
 16. traži od Predsjednika i Izvršnog odbora Komore da raspravi određenu problematiku
 17. raspravlja o izvješćima Predsjednika Komore o radu Komore i radu Izvršnog odbora Komore
 18. nalaže Izvršnom odboru Komore izvršenje odluka
 19. prati i usklađuje rad Područnih vijeća, te razmatra primjedbe i prijedloge Područnih vijeća
 20. rješava sporove između Područnih vijeća
 21. vodi financijsku politiku i upravlja sredstvima Komore
 22. donosi odluku o cijenama usluga Komore
 23. daje suglasnost na oblikovanje cijena lijekova i drugih sredstava iz dobrovoljnog osiguranja koje određuje ugovorom društvo za osiguranje
 24. donosi odluke o sklapanju pravnih poslova čija vrijednost prelazi iznos od 37.000,00 kuna
 25. imenuje i razrješava Glavnog tajnika, te donosi odluke o zaključivanju ugovora o radu sa ostalim radnicima Komore
 26. donosi odluku o raspisivanju izbora za članove Glavne skupštine i ostalih tijela Komore
 27. daje mišljenje na akte za ugovaranje provođenja zdravstvene zaštite sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje
 28. odlučuje o suradnji Komore s drugim strukovnim organizacijama u zemlji i inozemstvu
obavlja i druge poslove određene zakonom, ovim Statutom ili općim aktima Komore
 
Članovi Vijeća Hrvatske ljekarničke komore:

Predsjednica Vijeća: Marija Vinković, mag.pharm.

Zamjenica predsjednice Vijeća: Ana Galić Skoko

 1. Dogančić Jakov, mag.pharm
 2. Draženović Vukadinović Julija, mag.pharm
 3. Đukić Ana-Marija,mag.pharm
 4. Fett Ana, mag.pharm
 5. Galić Anita, mag.pharm
 6. Galić Skoko Ana, mag.pharm.spe
 7. Horvat  Igor, mag.pharm
 8. Jakšić Davorka, mag.pharm.spec
 9. Jovanovac Vlatka, mag.pharm.
 10. Leljak Andrea, mag.pharm.
 11. Macner Majcan Željka, mag.pharm
 12. Neziri Alen, mag.pharm.
 13. Pavlić Irena, mag. pharm.
 14. Petrović Zvezdana, mag.pharm.spec
 15. Radin Dragica, mag. pharm.
 16. Rajić Mira, mag. pharm.
 17. Rudeš Kamilo, mag.pharm.
 18. Štefan Juraj, mag. pharm.
 19. Šuško Nela,  mag. pharm.
 20. Mr.sc.Takač Darko, mag.pharm.spec.
 21. Tomljanović Ingrid,  mag. pharm.
 22. Topić Ina, mag. pharm.
 23. Vinković Marija, mag.pharm.
 24. Dr. sc. Zrinka Rajić Dzolić, mag.pharm.
 25. Živković Ivanka, mag.pharm.