Povjerenstvo za stručni nadzor

Povjerenstvo za stručni nadzor obavlja sljedeće poslove: 
  1. izrađuje prijedlog liste magistra farmacije koji će provoditi stručni nadzor
  2. izrađuje stručne kriterije po kojima će se provoditi stručni nadzor
  3. izrađuje prijedlog godišnjeg plana stručnog nadzora
  4. vodi evidenciju o provedenom stručnom nadzoru i predloženim, odnosno poduzetim mjerama
  5. izrađuje godišnje izvješće o stručnom nadzoru
  6. koordinira provođenje stručnog nadzora sa zdravstvenom inspekcijom ministarstva nadležnog za zdravstvo
  7. druge poslove u skladu sa Statutom i općim aktima Komore
 
 

Članovi:

1. Branka Šurina

2. Irena Rožić Sinjeri

3. Patricija Gabrić

4. Alica Miler

5. Željana Talajić

6. Ljiljana Cus

7. Anka Čogelja

8. Irena Hadelan

9. Vesna Poljak

10. Lidija Abramović

Zamjenici članova:

11. Darija Lučić

12. Andreja Sigur

13. Jelena Jelaska

14. Vanja Mastelić

15. Zlata Essert Roko

16. Barbara Babić-Krog

17. Marija Širić

18. Nataša Baniček

19. Lidija Grđan

20. Lidija Krstinić

Predsjednica Povjerenstva: Irena Rožić Sinjeri 

Zamjenica predsjednice Povjerenstva:  Irena Hadelan