Glavna skupština

Glavna skupština je najviše tijelo Komore.

Glavna skupština obavlja sljedeće poslove:

 1. donosi Statut dvotrećinskom većinom ukupnog broja glasova članova Glavne skupštine uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo
 2. donosi Kodeks ljekarničke etike i deontologije
 3. donosi Poslovnik o radu Glavne skupštine
 4. donosi Pravilnik o izboru i opozivu članova tijela Komore
 5. donosi program rada Komore
 6. donosi financijski plan
 7. usvaja zaključni račun
 8. odlučuje o visini upisnine, članarine i visini naknade za rad članovima za rad u Komori
 9. bira i razrješuje Predsjednika i zamjenika Predsjednika Komore
 10. imenuje i razrješuje članove Vijeća Komore na prijedlog Područnog vijeća
 11. imenuje i razrješuje predsjednika i članove Nadzornog odbora
 12. imenuje i razrješuje člana Izvršnog odbora
 13. imenuje i razrješuje predsjednika i članove Komisije za žalbe
 14. raspravlja i donosi zaključke, preporuke i rezolucije o svim stručnim i strukovnim pitanjima
 15. raspravlja i odlučuje o izvješćima o radu svih tijela Komore
 16. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Komore
 

Zastupnici Glavne skupštine su:

1. Alebić Mirna

          2. Bernašek Lea

    3. Bogić Branka

        4. Dragičević Dragana

        5. Dubravčić Krešo

          6. Gabrić Kristijan

          7. Ganza Mirela

                8. Horvat Emilija

                9. Jambrek Nadica

                10. Jug Željka

                11. Kljenak Vesna

                12. Kondža Danijela

                13. Krstinić Lidija

                14. Lukačin Domagoj

                15. Majorinac Vlatko

                16. Mandić Ante

                17. Marušić Fojs Marina

                18. Mihanović Sanja

               19. Palac Miro

               20. Pepić Ivan

               21. Sertić Miranda

               22. Šimić Mirela

               23. Šulje Ivan

               24. Takač Darko

               25. Turčić Petra

               26. Vrebčević Mario

               27. Žnidaršić Vjenceslav

               28. Glamuzina Maja

               29. Junković Ana

               30. Šurina Branka

               31. Kovač Željka

               32. Lepeš Ivo

                33. Letić Marko

                34. Pavlić Sven

                35. Devčić Stanković Dubravka

                36. Dubravčić Vanja

                37. Friščić Alen

                38. Gradečak Jadranka

                39. Vusić Blaženka

                40. Jambrović Mirjana

                41. Ivačić Maja

                42. Kuruc Vida

                43. Radošević Goran

                44. Novoselac Ljiljana

                45. Perak Željka

                46. Horvat Šandor

                47. Marinović Branimir

                48. Güttler Željko

                49. Mitrović Božo

                50. Kalenić Josip

                51. Kos Dina

                52. Dragičević Dijana

                53. Juretić Lea

                54. Kalebić Ivona

                55. Kovač Marija

                56. Vuk Matej

                57. Majetić Ornela

                58. Ladavac Milena

                59. Ninčević Biljana

                60. Bašić Frane

                61. Markulin Luka

                62. Ravlić Dario

                63. Tošić Ivana

                64. Dimitrovski Lidija 

                65. Bubalo Maroje

                66. Pandurić Tihomir

                67. Jelaska Jelena

                68. Poljak Vesna

                69. Pleština Elza

                70. Mastelić Vanja

                71. Vuković Tonči

                72. Antunica Ivana

                73. Bagović Lučić Marija